Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toon, waarop het gezegd wordt, af van den reeds te voren bestaanden inhoud van het bewustzijn. En bijna hetzelfde geldt omtrent het verstaan van enkele woorden.

Wanneer dus Radema volkomen toegaf, alles te hebben gezegd, zooals Ds. Hoekstra dat heeft meegedeeld, dan zou het onderzoek eenvoudiger worden, omdat dan de persoon van Ds. Hoekstra geheel zonder belang zou zijn, doch dan zou de waarde der mededeelingen van Radema nog zeer gering zijn, zoolang niet-uitgesloten was, dat Radema zelf iemand was, die neiging had interpretaties voor feiten uit te geven, en speciaal in deze zaak tot vooroordeel neigde.

Omtrent de waarde .van Radema's.':gedachten, de overeenkomst tusschen deze en zijn uitlatingen tegenover Ds. Hoekstra, en opnieuw tusschen de overeenkomst van. zijn uitlatingen met die, welke Ds. Hoekstra als de zijne overbrengt, bestaat een dergelijk aantal problemen, dat geen onderzoek in staat is bij benadering te schatten, hoeveel van het tusschen hem en Ds. Hoekstra verhandelde eenige waarde bézit, en evenmin hoeveel van de tegenspraak tusschen Ds. Hoekstra en Radema op rekening van den eerste, hoeveel op die van den tweede komt.

Dit is ook daarom vooral zoo moeilijk omdat de persoon van Radema niet gemakkelijk te beoordeelen is. Dit blijkt ook uit de nog al verschillende oordeelvellingen omtrent hem door verschillende superieuren, waarvan hier eenige volgen:

1°. bedaard, niet kameraadschappelijk, wankelmoedig, stug, redelijk ontwikkelde geestvermogens.

2°. bedaard, lichtzinnig, toegevend, terughoudend, niet bijzonder ontwikkelde geestvermogens.

3°. bedaard, lichtzinnig, toegevend, geheimzinnig, redelijk ontwikkelde geestvermogens. 4°. beleefd, kalm, behulpzaam, kameraadschappelijk, diepdenkend, onachtzaam, redelijk ontwikkelde geestvermogens.

5°. bedaard, goed van aard en inborst, redelijk ontwikkelde geestvermogens. 6°. min of meer eigenzinnig, stil, goede geestvermogens.

7°. karakter kan door mij niet beoordeeld worden; zeer stil van aard; inborst kan door mij nog niet beoordeeld worden; goede geestvermogens.

In deze 7 beoordeelingen valt ten eerste op, dat eerst regelmatig zijn geestvermogens (verstand) redelijk genoemd worden en later goed. Hieraan hechten we niet te veel waarde, daar verstand en kennis niet zoo gemakkelijk te scheiden zijn; blijkbaar is Radema allengs in kennis vooruitgegaan.

Omtrent zijn gedrag staat steeds vermeld „goed". Overigens valt op het herhaaldelijk voorkomen van termen als stil, diepdenkend, terughoudend, geheimzinnig.

Wij vergenoegen ons met op deze woorden te wijzen, omdat ook zij de mogelijkheid steunen, dat de tegenspraak tusschen Ds. Hoekstra en Radema gedeeltelijk op den laatste berust.

C. WIGGERS.

Deze getuige maakt door zijn uiterlijk een eenigszins droomerigen indruk. Hij blijkt echter niet, bij onderzoek verstandelijk minderwaardig te zijn.

In verband met het feit, dat hij op den avond, waarop hij zegt, mishandeld te zijn, uit zijn neus heeft gebloed, verdient vermelding dat hij volgens zijn eigen verklaring nu en dan last heeft van duizeligheid, wat hij toeschrijft aan het te veel bloed in zijn hoofd hebben. Dit wordt dan beter als hij een neusbloeding heeft, wat spontaan voorkomt.

J. D. VAN DEN ESCH.

Deze getuige, die een onduidelijke spraak heeft, maakt onmiddellijk den indruk van een zeer weinig ontwikkeld verstand te bezitten;

Hij zegt oorspronkelijk scheepmakersknecht te zijn geweest, doch als zoodanig bedankt te zijn, omdat er tegenwoordig zooveel minder in hout omgaat, van wege het ijzer. Hij was toen 30 jaar oud. Hij deelt mede, 17 jaar bij de poütie te zijn geweest, is er nu 3 jaar af. Hij zegt verder, dat het nu 1890 is, en op onze vraag, wanneer hij dus bij de politie kwam, tracht hij 20 van 1890 af te trekken, doch slaagt daarin niet. Bij een proces-verbaal moest hij geholpen worden door de Meij. Wanneer de zaak Wiggers heeft plaats gehad, weet hij niet; het kan wel 5 jaar geleden zijn; hij vermoedt zulks, omdat hij weet, dat hij sinds 3jaargeeu nachtwaker meer is.

Hy zegt geboren te zijn in 1853, thans 56 jaar oud te wezen, doch kan ook uit die gegevens niet uitrekenen, welk jaar we nu hebben. Hij tracht dit op de volgende wijze te doen 50 + 10 = 60; 60 + 10 = 70; 70 + 10 = 80; 80 + 10 = 90, en houdt dan op,

Sluiten