Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschikte basis voor de rechtspraak wordt aangeprezen, met het betoog, dat een reeks aanwijzingen te zamen bewijskracht geven kunnen.

Zonder dit groote aantal klachten zou nooit deze zaak zooveel anders rustige denkers aan het dwalen gebracht hebben en hebben doen vergeten, dat een zekerheid nooit.verkregen wordt door eenvoudige herhaling, eindeloozej malen, van een enkel argument.

Zijn dan een reeks verschillende klachten te vergelijken met een even groote reeks herhalingen van één argument? Die vergelijking is dan gerechtvaardigd, wanneer kan worden aangetoond, dat al die klachten komen uit een enkele bron.

Om duidelijk te doen zien, welke de gemeenschappelijke oorsprong is van al de klachten, die de zaak ca. Garsthagen allengs één grooten strijd tegen de geheele politie van Papendrecht en omstreken hebben gemaakt, is het noodig het milieu te beschrüven, waar zich die zaak heeftvoorgedaan.

Zooals ieder volk een zekeren aard heeft, die in de meerderheid der individuen voor den dag komt, zoo ziet men ook op de verschillende dorpen, waar het verkeer .nog niet een groote vermenging heeft teweeggebracht, een bepaalde karaktertrek voor den dag treden. Zoo is het bekend, dat Schijndel een dorp is, of althans een tiental jaar geleden was, waardoor men bij voorkeur niet alleen, hetzij wandelde of fietste van wege het agressieve karakter der bevolking. Haeften vertoonde, naar een Officier van Justitie aan een onzer mededeelde, hetzelfde. En zoo ook heeft de bevolking van Papendrecht reeds sinds lang zich doen kennen als bijzonder vechtlustig. De oorzaak van dien vechtlust ligt niet in eenige veete tusschen verschillende personen. Men mag veilig aannemen, dat het eenvoudig is een uiting van een aanleg, een aard der bevolking, en dat de strijd tusschen Oost- en Westeinders, d.i. de twee geographisch gevormde groepen der bewoners van Papendrecht, slechts het uiterlijk symptoom is geweest van die neiging tot strijd, die behoefte aan vechten.

Nu spreekt het van zelf, dat een dergelijke behoefte zich wel eenigermate kunstmatig laat beperken, doch niet geheel onderdrukken. En van af het oogenblik dat de rijkspolitie krachtiger dan te voren den strijd aanbond tegen de in Papendrecht inheemsche sport, de vechtpartijen tusschen Oost- en Westeinders, kon het niet anders of de met kracht bedwongen neiging tot onderling vechten moest toch nu en dan althans bij sommige individuen zich uiten. En dat deze uiting niet alleen als onbewust uitslaan van een vroeger ingehouden aandrift voor den dag kwam, maar meermalen zich toonde onder den vorm van een volkomen bewuste kwaadwilligheid tegenover de rijkspolitie, die hun hun oud genoegen ontnam, is niet meer dan natuurhjk.

Dat aldus in Papendrecht onder de lagere klassen der bevolking werd gevonden een sterke neiging tot verzet, een zeker gevoel van haat tegen de politie, die als de groote spelbreker bij Zondagsch vermaak werd beschouwd, kan niet worden betwijfeld door iemand, die er zich rekenschap van geeft, dat in ons land meestal onder de lagere klassen der bevolking de politie veel meer als vijand dan wel als een voor het algemeen nuttige instelling wordt beschouwd.

Echter trad de politie niet alleen op als rem voor vechtersbazen. De door hen gedane bekeuringen en de door hen opgemaakte processen-verbaal mogen in veel gevallen openbare dronkenschap, verzet en dergelijke tot voorwerp gehad hebben, daarnaast waren het visscherij-, jacht-, en andere dergelijke overtredingen, die regelmatig vervolgd werden. En begrijpelijk is het, dat de groote dienstijver van een of meer der in de Papendrechtsche zaak betrokken veldwachters (speciaal Bouterse), een dienstijver, die wellicht buitengewoon genoemd kon worden, vooral op dit gebied zich uitende, waar niet alleen de bekeuring een onaangename zaak zijn kon, maar reeds het politietoezicht preventief tot geldelijk nadeel voerde voor hen. die in hun stroopersbedrijf werden gedwarsboomd, en aldus van hun bijverdiensten werden beroofd begrijpelijk is het, dat deze groote dienstijver op zich zelf bij meer dan een der bekeurden een zekere wrok tegen dien nimmer rustenden politieambtenaar te voorschijn riep. Het aantal gevallen waarin een der personen, die met aanklachten tegen Bouterse kwam, vroeger door dezen bleek bekeurd te zijn, maakt dit waarschijnlijk.

Maar nog meer algemeen moet deze*mogelijkheid worden overdacht. Geldt het bekeuren wegens mishandeling, openbare dronkenschap, verzet tegen de politie, visscherijovertreding bijna uitsluitend de lagere klasse der bevolking, ook op ander gebied blijkt de rijkspolitie, die te Papendrecht dienst deed, niet stil te hebben gezeten. Er werd blijkbaar toezicht gehouden op het naleven van de arbeidswet; we namen ook kennis bij de beschouwing dezer zaak vaneen bekeuring wegens overtreding der ijkwet. Dergelijke bekeuringen betreffen in het algemeen personen uit de middenklasse, kleine werkgevers of zelfstandige werkers.

Opvallend is zeker onder hen, die als Papendrechtsche burgers een oordeel over het optreden der rijkspolitie weten te geven, het groote aantal personen, dat om de een of andere zaak reeds met die politie in aanraking is geweest.

Sluiten