Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geest, die hier zijn opgericht tot verpleging en herstel van krankzinnigen, jeugdige idioten en zenuwzieken. In een massa andere plaatsen loopen rond menschen, die eigenlijk rondloopen tot spot van de menigte. Zoo iets komt hier niet voor. Allen, vooral de armen, die door zwakte in hun geestvermogens in andere plaatsen slechte verzorging hebben, worden hier goed verzorgd; en voorzoover het rijk de taak niet op zich neemt, kan ik gerust getuigen dat de verpleging der zieken in Leiden niet achterstaat bij die in andere gemeenten. Ik wensch hieraan een slotwoord toe te voegen,

en wel een enkel woord van hartelijken dank voor de wijze, waarop ik hier ontvangen word. Ook namens mijn gemeente dank ik u voor uw tegenwoordigheid hier. Waar u ook vroeger hier al vergaderde,

blijkt dus dat gij Leiden niet zijt vergeten. Dames en heeren! Ik hoop dat de bijeenkomst, die gij hier deze dagen hebt, vruchtbaar moge zijn en moge strekken tot vooruitgang en vermeerdering van de kennis der geneeskunde! (Luid applaus).

De voorzitter houdt alsnu zijn openinqsrede. ^ ,

Openingsrede.

(De openingsrede is afgedrukt in het Ned. tijdschrift voor geneeskunde,

1914, tweede helft, N°. 2, bladz. 106, Handelingen 1914, bladz. 526).

De voorzitter:

Mijne heeren ! De burgemeester herinnert er ons aan, dat, wanneer wij den bodem van Leiden betreden, wij den voet zetten op vaderlandschen bodem. Ik geef u in overweging een eerbiedige hulde te brengen aan Hare Majesteit en het hoofdbestuur toestemming te verleenen Haar telegrafisch die hulde mede te deelen. (Applaus). Ik deel u mede dat de heer H. J. M. SCHOO zich bereid verklaard heeft met voorzitter en secretaris te vormen de commissie voor de redactie der handelingen. Wij gaan nu over tot punt II der agenda:

Hulde aan H. M. de Koningin.

Commissie redactie handelingen.

Het opnemen van de vertegenwoordigde afdeelingen, van punt jj de namen harer afgevaardigden en van het aantal stemmen. Opnemen der

1. Woerden en O met 2 stemm. door den heer j. boer.

2. Zaanland ,2 „ m. a. pelt.

3. Zuid-Hollandsche Eilanden „ 2 „ F. HERS.

4. Zuid-Limburg 3 „ „ „ „ c. F. t. ƒ. meuleman.

5. Zutphen en 0 3 „ A. J. MEINDERS.

6. Zwolle en 0 3 „ L. E. EERKES.

7. Alkmaar en 0 3 j. w. jacobi.

8. Alphen en 0 2 „ h. J. F. mayer.

9. Amsterdam 8 „ p. A. DE WILDE.

10. Apeldoorn en 0 2 „ a. j. w. heintz.

11. Arnhem en 0 4 „ „ „ „ E. J. BUNING.

12. Assen en 0 3 „ „ „ „ g. groenewegen.

*

vertegenwoordigde afdeelingen.

Sluiten