Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toeriep, „hands off, tot hiertoe en niet verderroepen wij hem toe: „houdt op met uw absolute tegenkanting, gij gaat hierin te ver". Persoonlijk zou ik daar nog aan toe willen voegen, waarmede ik op een andere plaats ook eindigde: „pas op, wie het onderste uit de kan wil hebben, die krijgt het lid op den neus".

De voorzitter:

De rapporteur heeft mij medegedeeld dat het niet zijn bedoeling was hier een debat te ontketenen, maar dat hij de gelegenheid wenschte aan te grijpen om in openbare vergadering te refuteeren beschouwingen, die vroeger door den heer VAN DER BRUGH ook in openbare vergadering zijn te berde gebracht. Hij heeft daartoe nu gelegenheid gehad. Wij zeggen hem dank voor zijn degelijk rapport. Mag ik vragen of iemand zich nu nog een opmerking over dat rapport wenscht te veroorloven? Ik hoop eigenlijk van niet, want als het noodig zou zijn daarover een debat te beginnen en af te dalen tot speciale punten, dan zou dat moeten geschieden in besloten vergadering en dat kan eigenlijk niet goed, omdat wij daar geen tijd voor beschikbaar kunnen stellen. Later natuurlijk wel. Maar wanneer men een enkele opmerking maken wil, is daartegen geen bezwaar.

De heer H. J. Coert ('s-Gravenhage):

Ja, mijnheer de voorzitter! Ik zou wel een opmerking willen maken, maar als het beter is dat in besloten zitting te doen, wilt u het mij dan zeggen?

De voorzitter:

Ja, het is een moeilijk geval. De eene opmerking lokt zoo licht de andere uit. Dan doen wij, geloof ik, verstandiger onze opmerkingen uit te stellen tot de besloten vergadering. Dat is veel beter. Dan houden wij het eenvoudig aan tot het eind van de besloten vergadering van heden middag.

De afgevaardigde van de afdeeling Groningen, de heer H. G. Hamaker:

Mijnheer de voorzitter! Zoudt u mij eens willen uitleggen, waarom dit rapport in besloten vergadering moet behandeld worden ? Waarom is het onmogelijk het in het openbaar te bespreken?

De voorzitter:

Als het alleen ging om het rapport, konden wij het hier wel in behandeling nemen. Maar wanneer wij over de détails gaan discussieeren, weten wij niet waar wij toe komen. Dan zouden er punten voor den dag kunnen komen, waarvoor wij tot besloten vergadering zouden moeten overgaan. Intusschen de commissie ziet voorloopig

geen reden tot geheimhouding. Ik zal dus den heer COERT het woord geven.

52

Sluiten