Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amendement van de afdeeling Amsterdam.

Op den leidraad zijn door twee afdeelingen amendementen en door één afdeeling een motie ingediend; een afschrift dezer amendementen en van de motie met de daarbij behoorende toelichting is door den secretaris in de portefeuilles der afgevaardigden gelegd. De amendementen luiden als volgt:

1°. van de afdeeling Amsterdam :

Punt 4 te laten vallen en de aanhef van punt 5 aldus te lezen:

„dat de collectieve overeenkomsten, gesloten door de Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst met rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, ter verzekering van geneeskundige hulp aan groepen van personen, op tweeërlei verschillende wijzen kunnen worden opgemaakt, n.l. als volgt: enz.

Toelichting: De afdeeling wil hier duidelijk doen uitkomen, dat alléén met rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, en niet met de ziekenfondsen, die zij na 12 September 1912 opgericht hebben of nog mochten oprichten, collectieve overeenkomsten met hen en de maatschappij worden gesloten.

Daarenboven geeft de zinsnede: „vertegenwoordiging der geneesheeren in het bestuur van het ziekenfonds zal worden op prijs gesteld, doch niet tot MÉ? voorwaarde zal worden gemaakt", aanleiding tot misverstand en verwarring.

Amendement van de afdeeling Zwolle en O.

van de afdeeling Zwolle en O.:

Na 5°. toe te voegen een punt 6°.:

De overeenkomsten, bedoeld onder 4 en 5; 1°. van algemeene afdeelingsziekenfondsen of van bijzondere ziekenfondsen, die eigendom der maatschappij zijn, met instellingen (of commissies), die door de overheid belast zijn met de zorg voor de geneeskundige behandeling der verzekeringsplichtige arbeiders en 2°. van de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst met niet toegelaten ziekenfondsen, die niet aan het bindend besluit voldoen, worden niet toegestaan na invoering van eene Ziektewet, wanneer die Ziektewet de verzekeringsplichtige arbeiders niet veroorlooft zich individueel te verzekeren bij fondsen, die wel aan het bindend besluit voldoen, tenzij, wat het geval onder 1°. betreft, de bedoelde instellingen (of commissies) door hun samenstelling voldoenden waarborg geven van onpartijdigheid,

Toelichting: Door een bericht van collega STOOP in „Het Volk , weten wij dat het initiatief tot het doen van het voorstel van het hoofdbestuur is uitgegaan van sociaal-democratische collegae, die aan de arbeidersfondsen een plaats schijnen te willen verzekeren naast onze fondsen.

Wij mogen echter niet vergeten dat de grond van onze actie in 1912 Juist

Sluiten