Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wageningen en O,, Overveluwe, Oude IJsel, West-Friesland, Woerden en O., Zaanland, Bergen op Zoom, Roosendaal en O., Breda en O., Delft en O,, Dordrecht en O., Goeree en Overflakkee, Gorinchem en O., Helmond-Eindhoven en O., Schiedam en O., Schouwen en Duiveland, Tilburg en O., Voorneen Putten, Walcheren en Westland, totaal 27, benevens van het bijzonder ziekenfonds Hoeksche Waard, gelegen in de afdeeling Zuid-Hollandsche Eilanden; terwijl het algemeen ziekenfonds Rotterdam is omgezet in een afdeelingsziekenfonds; te zamen 29. Ter goedkeuring zijn gereed nog een 15-tal, terwijl van de overige 14 afdeelingen, op één enkele uitzondering na, de statuten en reglementen nog in bewerking zijn. Met uw toestemming zal ik deze lijst aan de pers verstrekken. Thans kom ik tot de inleiding. Geachte vergadering! Twee jaar geleden is door de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst een algemeen bindend besluit genomen. Niettegenstaande de vele moeite, die het hoofdbestuur en zijn adviseerende commissies zich gegeven hebben dat bindend besluit zoo duidelijk mogelijk te stellen, is het ons natuurlijk toch niet gelukt daarbij te voorzien in alle mogelijke gevallen, die zich later konden voordoen en in de verschillende gevallen, die door andere personen konden worden opgeworpen. Het was ons ook zelfs niet mogelijk, toen reeds precies te zeggen op welke wijze dat algemeen bindend besluit moest worden toegepast en uitgevoerd. Ik wensch daarbij te herinneren aan de woorden, die de voorzitter, collega DEELEN, heeft gesproken bij den aanvang van de behandeling van het algemeen bindend besluit in de algemeene vergadering te 's-Gravenhage en die toen in hun geheel aan de pers zijn afgestaan; woorden, die met vette letters zijn afgedrukt in het stenografisch verslag van de algemeene vergadering te Breda. Dat zijn deze woorden: dat het algemeen bindend besluit niet anders bevat dan het neerleggen van beginselen of grondregelen en dat bij het hoofdbestuur maatregelen in overweging waren en te zijner tijd voorstellen zouden worden gedaan, die zouden aangeven op welke wijze dat bindend besluit moest worden toegepast en uitgevoerd. Ik kan u meedeelen dat bij de commissie in zake ziekteverzekering, de heeren VAN DER BRUGH, SCHREVE en mij, toen reeds het plan bestond de voorstellen te doen, die in Breda zijn aangenomen en die daarin bestaan, dat onze maatschappij in de eerste plaats overal algemeene afdeelingsziekenfondsen zou stichten en in de tweede plaats de organisatie zoodanig zou maken, dat wij ook in de gelegenheid zouden zijn met rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen overeenkomsten aan te gaan. In een besloten hoofdbestuursvergadering heeft de commissie in zake ziekteverzekering dit destijds aan het hoofdbestuur medegedeeld. Wij konden toen nog

Sluiten