Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappij tot bevordering der geneeskunst aan goed ingerichte ziekenfondsen, gesteld, behoort zooveel mogelijk rekening te worden gehouden.

Ik behoef dat verder niet heelemaal voor te lezen, mijnheer de voorzitter! Maar daaruit blijkt toch dat toen al bij het hoofdbestuur een vaste meening bestond omtrent de voornaamste beginselen, die aan een dergelijk contract ten grondslag moeten liggen. Dat de heer SCHRöDER klaagt over onbekendheid met een dergelijk contract, ligt in de eerste plaats hieraan, dat nog geen enkel contract is gesloten; in de tweede plaats is het bestuur der centrale organisatie zeer bereidwillig geweest dergelijke contracten te ontwerpen, maar de overweldigende hoeveelheid werk, dat dit bestuur heeft moeten verrichten en dat geen uitstel gedoogde, heeft het voor de leden van dit bestuur onmogelijk gemaakt met elkander te werken aan een ontwerp collectief contract.

De secretaris-penningmeester van het bestuur der centrale organisatie, de heer A. C. van Bruggen:

Mijnheer de voorzitter! Ik heb straks, bij de inleiding, reeds gezegd dat, naar mijn idéé, die contracten alleen dan goed zijn, wanneer blijkt dat de partij, waarmede wij het contract moeten sluiten, bereid is al die bepalingen te accepteeren, die wij noodig hebben om de vrije en onafhankelijke positie van de geneesheeren te waarborgen.

De afgevaardigde van de afdeeling Alkmaar en O., de heer R. G. C. Schröder:

Ik wil alleen aan het hoofdbestuur of aan het bestuur der centrale organisatie vragen of er in een collectief contract ook bepalingen zullen worden opgenomen, dat de contributie van de bij collectief contract verzekerden niet lager mag zijn dan de contributie van de afdeelingsziekenfondsen. Daar wil ik gaarne een pertinente verklaring over hebben.

De voorzitter van het bestuur der centrale organisatie, de heer A. R. Cohen:

Mijnheer de voorzitter! Ik geloof dat ik, in overeenstemming met mijn medebestuurders, wel kan verklaren dat die absoluut niet lager zal zijn.

De afgevaardigde van de afdeeling Alkmaar en O., de heer R. G. C. Schröder:

Dus dat dit als bepaald bindende voorwaarde in het contract wordt opgenomen?

De voorzitter van het bestuur der centrale organisatie, de heer A. R. Cohen:

Niet als bindende voorwaarde, Doch wij meenen dat, waar een collectief contract kan worden gesloten, altijd algemeene afdeelings-

Sluiten