Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. Voor mij wil de groote hoofdzaak in deze aangelegenheid blijven, wat er staat in punt 4:

dat bij het sluiten van collectieve overeenkomsten met rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, ter verzekering van geneeskundige hulp aan groepen van personen, onverschillig of de instelling al of niet zelf een ziekenfonds of een daarmede gelijk te stellen afdeeling bezit, vertegenwoordiging der geneesheeren in het bestuur van dat zieken fonds zal worden op prijs gesteld, doch niet tot voorwaarde zal worden gemaakt. en dat in dat punt 4 toch eigenlijk wordt afgeweken van datgene, dat wij verleden jaar hebben gedacht dat wij besloten. Ik althans had niet anders gedacht en ik geloof dat ik niet de eenige ben. In verband daarmede zou ik nog dit willen zeggen. In de toelichting staat: „De bedoeling van het bovenstaande is tweeërlei:

1°. te bevestigen het standpunt, door de Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst in haar vorige algemeene vergadering aangenomen, n.l. dat zooveel mogelijk gewenscht is oprichting van eigen ziekenfondsen, welke beantwoorden aan de algemeen wenschelijke voorwaarden, waaraan behoorlijk ingerichte ziekenfondsen, naar het inzicht der maatschappij, behooren te voldoen, en welke aan de verzekerden zooveel mogelijk verschaffen een met de eischen des tijds overeenkomende geneeskundige verzorging;

dat een persoonlijke verbintenis der geneesheeren aan nieuw op te richten ziekenfondsen of bij de invoering eener ziektewet aan alsdan bij die wet toegelaten ziekenfondsen slechts vergund is ten opzichte van die ziekenfondsen, welke voldoen aan het algemeen bindend besluit 1912 ; en

dat gestreefd worde door onderling overleg de persoonlijke verbintenis van geneesheeren met bestaande ziekenfondsen, voor zoover mogelijk, te vervangen door een collectieve overeenkomst der maatschappij met die fondsen ;

2°. duidelijk te doen uitkomen, dat het standpunt der Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst evenzeer toelaat verstrekking der geneeskundige behandeling langs den weg van een overeenkomst, door de maatschappij te sluiten met rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, ook wanneer die instellingen ziekenfondsen bezitten, die niet aan het algemeen bindend besluit 1912 voldoen.

Als ik eens heel zacht zou willen zeggen, wat hiermede bedoeld is, dan zou ik toch moeten zeggen dat, als ik het goed zie, men wel een beetje van het algemeen bindend besluit wil afwijken. Wanneer hier nu staat dat onze rechtsgeleerde raadsman er vrede

Sluiten