Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen zij niet gehandhaafd blijven. Dat wordt langzamerhand algemeen gevoeld. Mijneheeren, ik zal het hier voorloopig bij laten. Ik wil u er op wijzen welke vruchten samenwerking tusschen geneesheeren en arbeidersorganisaties kan afwerpen. Ik wil er u op wijzen dat bijv. op een conferentie, waar ik met eenige anderen aanwezig was, de volkomen complete vertegenwoordiging van de landelijke federatie bij motie heeft aangenomen, dat zij aanvaardt het beginsel van collectieve contracten. Ik wil er u op wijzen dat óp die manier samenwerking kan gevonden worden, een samenwerking, die noodig is, want het ziekenfondswezen, zooals dat op het oogenblik is, bevindt zich in een slop. Wij kunnen het ziekenfondswezen in den toestand, waarin het van jaren her is en waarbij het zich bepaalt tot het geven van geneeskundige hulp, zoo niet handhaven en wij kunnen het niet verbeteren, omdat de geldmiddelen er niet zijn. Die zullen gevonden moeten worden door subsidie. Dat is de eenige uitweg. Den arbeiders hooger contributie op te leggen is niet mogelijk, aangezien zij bij de ziektewet ook zullen moeten betalen voor de ziekenkas. Dat is eenvoudig niet mogelijk. De arbeiders zijn over het algemeen niet tevreden en de geneesheeren zijn ook niet tevreden. De geneesheeren, doordat zij te weinig honorarium krijgen, zijn gedwongen een overmatig aantal ziekenfondspatiënten aan te nemen en daardoor komt de ziekenfondsbehandeling dikwijls in den druk en zien wij dat fondsspreekuren worden bezocht door 80, 100 menschen en meer, die in korten tijd afgehandeld moeten worden. Daar kan men den geneesheeren geen verwijt van maken, want dat ligt aan den toestand, dat het honorarium onvoldoende is, waardoor het ziekenfondswezen lamgeslagen is. Wil men daarin verbetering krijgen, dan moet men aansturen op subsidie van den staat en wanneer de arbeiders eenerzijds en de geneesheeren anderzijds gezamenlijk optrekken, wanneer zij de beginselkwestie van de bestuursmacht uitschakelen, dan vertrouw ik dat wij, zij het dan ook hier en daar met strijd, maar dan toch niet langs de geheele linie, heel wat zullen bereiken. Aanvaardt dus, mijne heeren, die collectieve contracten, aanvaardt ze zóó, dat gij dien wensch sub 4 geheel laat vallen en .niet prijs stelt op afvaardiging der geneesheeren in het bestuur. Ook de arbeiders, hoewel zij het recht gekregen hebben leden af te vaardigen in de afdeelingsfondsen onzer maatschappij, zullen daar eenvoudig niet prijs op stellen. Dat is erg sentimenteel royaal van onze maatschappij om tot de arbeiders te zeggen: „Ge moogt voor in het bestuur van ons fonds . Dat is bovendien onlogisch gedacht. Daarom heb ik in de afdeeling Amsterdam voorgesteld: „Neen, als ge dan rechtvaardig wilt zijn, geeft dan ieder de helft met een onpartijdig voorzitter . Maar daar heeft men niet aan gewild. Doet eenvoudig

Sluiten