Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de democratie fouten kan begaan — is, dat zij aan één klasse de macht wil geven over de andere. Daar moeten wij ons ernstig tegen wapenen en ernstig tegen protesteeren. Daarom komt het mij voor, dat wij bij het wijzigen van ons algemeen bindend besluit zeer behoedzaam te werk moeten gaan. Maar dat kan nog nader ter sprake komen bij de bespreking van de motie der afdeeling s-Hertogenbosch en O.

De afgevaardigde van de afdeeling Amsterdam, de heer P. A. de Wilde:

Mijnheer de voorzitter! Waar de heer HEYERMANS er o.a. heeft bijgehaald de weistandsgrens, meen ik zelf een woord te moeten zeggen om niet den schijn op mij te laden dat de afgevaardigde zich de kaas van zijn brood laat eten door andere leden. Maar eerst wil ik nog even wat zeggen over punt 4, naar aanleiding van het amendement onzér afdeeling om een paar woorden te laten vervallen. Die zinsnede, „dat vertegenwoordiging der geneesheeren in het bestuur zal worden op prijs gesteld, doch niet tot voorwaarde zal worden gemaakt," geeft aanleiding tot misverstand en verwarring. Men heeft in onze afdeeling gezegd: „wanneer het nu zoo in die contracten geregeld kan worden, dat er alle waarborgen in te vinden zijn, die wij ook in het algemeen bindend besluit hebben gewenscht, dan wenschen wij niet in het bestuur van die rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, waarmede wij contracten zullen sluiten, te zitten, en daarom heeft men voorgesteld die geheele passus te laten vervallen. Het is misschien beter dat er in het geheel geen geneesheeren in het bestuur zitten. Want ziet eens, wanneer er bijv. twee in zitten, dan zullen die twee toch mede verantwoordelijk zijn voor elk besluit van dat bestuur. Juist, wanneer onze rechten voldoende gewaarborgd zijn, moeten wij dat niet willen en ook niet den schijn aannemen, dat de geneesheeren in dergelijke besturen medeplichtig zijn aan alle besluiten, die genomen worden. Daarom zeggen wij: „laat die zinsnede vervallen: „dat het op prijs gesteld zal worden.' De afdeeling Amsterdam zou juist wenschen dat het niet op prijs werd gesteld, dat het, ik zal niet zeggen verboden werd, maar dat toch een wenk werd gegeven niet in die besturen zitting te nemen. Dan een opmerking, die de kwestie van de weistandsgrens raakt. De heer DIAMANT kon niet begrijpen dat een deel van het algemeen bindend besluit voor de afdeeling Amsterdam scheurpapier is geworden. Maar, mijne heeren, er zit hier reeds historie achter. In de afdeeling Amsterdam bestaat een vereeniging van ziekenfondsgeneesheeren, die ook al tegen het euvel van de weistandsgrens opgetrokken is om verbetering in de toestanden te brengen. Toen is reeds tien jaar geleden bepaald de weistandsgrens vast te stellen op ƒ 1200. —, maar

Sluiten