Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorzitter:

Mag ik vragen: spreekt u als afgevaardigde of als particulier persoon ?

De afgevaardigde van de afdeeling Zuid-Hollandsche Eilanden, de heer Fl. Hers:

Als afgevaardigde. Dat is alleen een inleiding. Wanneer nu hier sociaal-democratische geneesheeren optreden, die wel bij die partij aangesloten zijn en hier zullen gaan vertellen, wat zij vinden, dat gebeuren moet, dan is dat bloot hun meening. Dpgenen, die geregeld „Het Volk lezen, weten dat zij in die partij en bij die menschen niet worden aangehoord. Daarvoor wensch ik een enkel ding aan te halen. Er zijn in den laatsten tijd in „Het Volk" hoofdartikelen voorgekomen, welke, wanneer zij door een ernstig geschoolde redactie waren gesteld, de sporen hadden gedragen dat men eerst eens advies gevraagd had van menschen, die die voorlichting kunnen geven. Er is een hoofdartikel gegeven over „tarieven". Het tarief van het afdeelingsziekenfonds Alkmaar en O. is aangevallen. Er zouden plaatsen en streken zijn, waar het tarief voor verlaging vatbaar is. In andere plaatsen zou het verhoogd zijn, zonder dat het aan de menschen gezegd was, enz. Dat wordt hoogst onbillijk, wanneer men weet dat de tarieven, welke door de heeren SCHAPER en HOFMANN voorgesteld werden, niet afwijken van die, welke in vele streken geldig zijn. Ik wil maar de aandacht vestigen, mijnheer de voorzitter, op het feit, dat de intellectueele redactie van „Het Volk" e.a. heelemaal niet van plan is te luisteren naar de sociaal-democratische geneesheeren. In de tweede plaats, mijnheer de voorzitter, even iets over de Hengelosche zaak ....

De voorzitter:

Die is op het oogenblik niet aan de orde.

De afgevaardigde van de afdeeling Zuid-Hollandsche Eilanden, de heer Fl. Hers:

Laat ik dan dit zeggen. Nu is het toch zeker, dat een eventueel conflict zal moeten leiden tot het in werking stellen van onze machtsmiddelen. Maar nu zou ik toch wel eens gaarne willen weten over welke machtsmiddelen de maatschappij beschikt. Zou men, wanneer men zich op het standpunt van een vakvereeniging stelt, de consekwentie van zijn houding door staking willen aanvaarden? Nu is het eigenaardig dat „Het Volk , dat juist altijd de staking bevordert, zoo noodig, die hier ten sterkste afkeurt. Maar niet alléén van dien kant zullen wij aangevallen en niet verstaan worden. Wij behoeven er ons geen illusie van te maken, dat wij aan de andere zijde zullen verstaan worden. Wanneer wij in de groote bladen de discussies lezen, welke in de Tweede Kamer over de geneesheeren zijn gevoerd,

56

Sluiten