Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dities bij stellen. Zeker, de heer BERDENIS VAN BERLEKOM heeft gelijk, als hij zegt: „Er moet gezonde concurrentie kunnen bestaan tusschen groepsovereenkomsten en algemeene afdeelingsziekenfondsen" en daarom moet bij de condities er op worden gelet, dat het geen direkt financieel voordeel geeft den een of den anderen weg te kiezen voor degenen, die ziektebehandeling noodig hebben. In de tweede plaats — en daar moet ik ten sterkste op aandringen — moet wanneer er ooit met de Landelijke Federatie een overeenkomst zou worden gesloten, de status quo ante worden hersteld.

De heer L. Heyermans (Amsterdam):

Mijnheer de voorzitter ! Mag ik even kort antwoorden ?

De voorzitter:

Ik kan u even den tijd geven voor een heel enkel woord van protest, een telegram als het ware !

De heer L. Heyermans (Amsterdam):

Mijnheer de voorzitter! Ik zal zóó telegrafisch snel antwoorden, dat ik niet eens zal antwoorden op de opmerkingen van den heer KOCH, noch op die van den heer HERS. Ik zou heelemaal gezwegen hebben, indien niet collega PINKHOF, die daartoe allerminst het recht heeft, ons uit de tent gelokt had. Hij verwijt ons dat wij niet telkens optreden tegen stukjes, die in „Het Volk" verschijnen en die minder aangenaam luiden. Ik wil er op wijzen dat in een tijd van strijd er wel eens meer leelijke dingen gezegd worden; en dat zal nog wel meer gebeuren. „Het Volk" is een vrij orgaan. Ieder kan er in schrijven. Wij zijn er niet voor om daarop toezicht te houden, evenmin als gij toezicht hebt te houden op wat er komt in de liberale of kerkelijke pers. Wij verlangen dat van de leden der maatschappij evenmin. Maar ik wil er op wijzen dat, indien daar bij de geneesheeren zooveel misvatting bestaat omtrent de bedoeling der arbeiders, dat zeker niet het minst — en daarom zeide ik, dat de heer PINKHOF niet het recht had hier zoo op te treden — een gevolg is van de stelselmatig eenzijdige inlichting, die collega PINKHOF altijd in zijn rubriek: „onze bedoeling en de wenschen der arbeiders" publiceert. Die is de voornaamste oorzaak geweest van de moeilijkheden en verkeerde opvattingen, die er bestaan. Mijnheer de voorzitter! Wij willen ruiterlijk verklaren dat wij nooit of te nimmer voor alle mogelijke dingen, die in de partijcouranten geschreven worden, aansprakelijk willen gesteld worden. Wat bij de behandeling van de groote lijn de heer SCHAPER blieft te beweren, moet hij persoonlijk weten. De heer SCHAPER heeft — en dat zeg ik uitdrukkelijk en dat zal hij zelf mij ook toestemmen — in zijn actie met den heer HOFMAN dat alles op persoonlijk initiatief gedaan zonder mandaat.

Sluiten