Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afgevaardigde van de afdeeling 's-Gravenhage en O., de heer Snoeck Henkemans:

De brochure SCHAPER is geschreven in opdracht van de sociaaldemocratische partij. Dat kan de heer HEIJERMANS niet wegredeneeren.

De voorzitter:

Het incident is hiermede gesloten.

De afgevaardigde van de afdeeling Nijmegen en O., de heer J. B. C. Persenaire:

Mijnheer de voorzitter! Een heel kort woord. Ik zal mij in de debatten niet mengen. Ik wensch alleen een vraag te doen aan het hoofdbestuur en die even toe te lichten. Bij mij is van ochtend vooral zeer sterk de indruk gevestigd, dat, wanneer wij zullen krijgen deze overeenkomsten naast de algemeene afdeelingsziekenfondsen, diealgemeeneafdeelingsziekenfondsen op de meeste plaatsen wel doodgeboren kinderen zullen zijn of althans spoedig den dood zullen sterven. Ik vraag nu aan het hoofdbestuur hoe dat zit? Ik ben in deze meening versterkt door een uitlating van den heer BERDENIS VAN BERLEKOM, die niet onduidelijk te kennen gaf dat, wanneer wij besluiten tot het aangaan dier overeenkomsten, dan die apothekerseisch geheel vervalt en wij voor onze verzekerden dus niet mogen houden de geheele vrije apothekerskeuze, omdat er groote, centrale apotheken zullen komen. Dat is wel een klein onderdeel, maar toch van eenig gewicht. Want voor onze verzekerden is ongetwijfeld ook de vrije apothekerskeuze een zaak van groot gewicht. Wanneer die niet bestaat in de groote fondsen, waarmede wij ons langs den weg, dien het hoofdbestuur aanwijst, zullen verbinden, dan zullen onze afdeelingsziekenfondsen nooit de concurrentie kunnen volhouden met die andere fondsen. Op dit gevaar wilde ik even wijzen en ik wil er gaarne het oordeel van het hoofdbestuur over hooren.

De afgevaardigde van de afdeeling Groningen, de heer H. G. Hamaker:

Ik zou ook, als het mij gelukt mij verstaanbaar te maken, met den heer PINKHOF, op grond van hetgeen wij gehoord hebben van den heer BERDENIS VAN BERLEKOM, de overeenkomsten willen aanbevelen. Er zijn bezwaren, maar er zijn ook voordeelen. Vooral het feit, dat de geneesheeren niet meer verantwoordelijk zullen zijn voor de uitbreiding der geneeskundige behandeling, komt mij voor een buitengewoon gewichtige opmerking te zijn. Dat is een zoo groot voordeel naast het los worden van de apothekers, dat ik alleen reeds op grond daarvan de overeenkomsten zou willen aanbevelen. Maar, mijnheer de voorzitter, de heer KOCH heeft van zijn kant volkomen gelijk, wanneer hij zegt: „Eigenlijk is dat algemeen bindend besluit genomen met

Sluiten