Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het woord: „overeenkomsten" vervalt dus het woord : „collectieve".

De afgevaardigde van de afdeeling Frieslands Zuidwesthoek, de heer L. Hertzberger:

Een kleine vraag. In punt 5, lo. staat: „bepalingen, waardoor de de vrije artsenkeuze zooveel mogelijk wordt gewaarborgd". Wat beteekent dat „zooveel mogelijk?"

De voorzitter:

Dat zijn slagen om den arm met het oog op noodzakelijke bepalingen, waarop wij op het oogenblik niet bedacht zijn. Voorzoover wij nu de zaken kunnen overzien, is het de bedoeling dat de vrije artsenkeuze wordt gehandhaafd. Het is een veiligheidsklep.

De afgevaardigde van de afdeeling Frieslands Zuidwesthoek, de heer L. Hertzberger:

Na uw toelichting stel ik juist voor de woorden „zooveel mogelijk" te laten vervallen.

De secretaris-penningmeester van het bestuur der centrale organisatie, de heer A. C. van Bruggen:

Mijnheer de voorzitter! Onze maatschappij heeft tot nu toe altijd de beperkt vrije artsenkeuze voorgestaan. Dat wil dus zeggen dat wij meenen dat vrije artsenkeuze, met de wijze van honoreering en de andere voorwaarden, die wij wenschen, dat, zeg ik: de onbeperkt vrije artsenkeuze onmogelijk is. Onbeperkt vrije artsenkeuze zou willen zeggen dat elk patiënt elk oogenblik het recht heeft een anderen geneesheer te nemen. Deze vrije artsenkeuze is voor de ziekenfondsen op het oogenblik niet te betalen en er is geen enkel afdeelingsziekenfonds, waar die vrije artsenkeuze is opgenomen. Wij hebben in onze eigen afdeelingsziekenfondsen beperkingen aan de vrije artsenkeuze gesteld. Wanneer wij nu zeggen de „beperkt vrije artsenkeuze", hebben wij een begrip, waaronder niet iedereen het zelfde verstaat. Het is dus beter, aangezien toch altijd de goedkeuring door het hoofdbestuur moet worden gegeven, de woorden „zooveel mogelijk" te bezigen, d.w.z. dat geen beperkingen van de vrije artsenkeuze zullen worden toegelaten, tenzij de anderen kunnen aantoonen dat het niet mogelijk is zoo ver te gaan.

De voorzitter:

Kan mijnheer HERTZBERGER er mee tevreden zijn, als wij zetten: „indien eenigszins mogelijk"?

De afgevaardigde van de afdeeling Frieslands Zuidwesthoek, de heer L. Hertzberger:

Ik meen, dat in ons bindend besluit staat: „vrije artsenkeuze".

Geroep:

Beperkt vrije artsenkeuze.

Sluiten