Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoover de gewone werkkring van het lid zich uitstrekt over het gebied, waar.... de contracten geldig zijn". Natuurlijk. Maar verlangd mag worden, dat de maatschappij geen contracten sluit, waaraan medewerking, zelfs onder bedoelde beperking, niet mogelijk zou zijn voor ieder lid.

en het daarop door het hoofdbestuur uitgebrachte praeadvies:

Het laten vervallen der woorden :,, waar mogelijk" is onuitvoerbaar, omdat er gevallen zullen voorkomen, waarin deelnemen zonder restrictie feitelijk onmogelijk is. Het hoofdbestuur stelt intusschen ter verduidelijking voor te lezen: „indien eenigszins mogelijk".

Het amendement stelt dus voor de woorden „waar mogelijk te iaten vervallen. Het is eigenlijk de zelfde kwestie, die wij straks ook al voor een ander geval hebben behandeld. Wij hebben behoefte aan een veiligheidsklep, aan gelegenheden om in zeer zeldzame gevallen, die wij niet van te voren kunnen overzien, onze vrijheid van doen te behouden, al was het dan ook maar een vrijheid van doen voor den eersten tijd. Daarom kunnen dergelijke dingen niet in een reglement staan. Een reglement moet een zekere mate van elasticiteit hebben, want anders kan men zelfs een eventueele onderhandeling over een uitzonderingsgeval nooit openen. In het artikel zelf moet het woord „contracten veranderd worden in het woord : „overeenkomsten".

De afgevaardigde van de afdeeling Rotterdam en O., de heer B. C. Van der Nagel:

Wilt u een voorbeeld geven ?

De voorzitter:

Dat is moeilijk, want als wij één voorbeeld geven, wordt er later gezegd: voor andere gevallen geldt dat niet.

De afgevaardigde van de afdeeling Rotterdam en O., de heer B. C. Van der Nagel:

Mijnheer de voorzitter! Bij de behandeling van den leidraad heb ik dit punt niet besproken. Nu is het toch wel degelijk mogelijk dat wij hierin zetten: elk lid heeft het recht deel te nemen aan een afdeelingsziekenfonds. Dat eischen wij op! Wij kunnen dus geen afdeelingsziekenfonds maken of ieder onzer moet het recht hebben daaraan deel te nemen. Dan mag ook zoo n afdeelingsziekenfonds geen overeenkomst aangaan met een ander, waar één enkel lid niet aan mede mag doen. In Rotterdam zijn wij met onze overeenkomsten een heel eind weg. Maar daaraan houden wij vast: een lid van een afdeeling moet, minst genomen, ook het recht hebben deel te nemen aan een ziekenfonds, waarmede wij een overeenkomst sluiten. Liever geen overeenkomst dan te zeggen: bij ons afdeelingsziekenfonds mogen wij werken, maar daar niet.

Sluiten