Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hoofdbestuurder-secretaris, de heer C. F. Schreve:

■ De mededeeling van het bestuur der centrale organisatie is niet bedoeld als een amendement op een reglementsartikel, maar als een door de algemeene vergadering te nemen maatregel. Er zijn n.1.

enkele maatregelen, welke het hoofdbestuur in overleg en op voorstel van het bestuur der centrale organisatie heeft voorbereid en die ter goedkeuring aan de algemeene vergadering worden aangeboden.

Alle op de thans te behandelen artikelen ingediende amendementen hebben de heeren gedrukt of in afschrift voor zich.

De voorzitter:

Het is dus geen amendement. Kunnen wij het dan even afhandelen?

Hebt u bezwaar tegen het beginsel?

De afgevaardigde van de afdeeling Zuid-Limburg, de heer C. F. T. J. Meuleman:

Ik zou alleen een vraag willen doen. Is daarmede bedoeld dat,

wanneer Duitsche of Belgische artsen aangenomen zijn, zij dan ook per se aangenomen blijven ? Ik kan mij de mogelijkheid voorstellen van een grensplaats, waar geen Hollander zit. In Vaals daarentegen zitten twee Hollanders en wordt de ziekenfondspraktijk uitgeoefend door een dokter uit Aken. Zoo kan ik mij voorstellen dat een Duitscher werd aangenomen op het oogenblik, dat er geen Hollander zit en dat er later zich een Hollander vestigt. Dan kan de Duitscher van onze organisatie profiteeren. Is daarom in deze regeling inbegrepen dat zij van tijdelijken aard kan zijn?

De voorzitter:

Het is misschien praktisch dat punt eerst commissoriaal te maken en daaromtrent een nader besluit te nemen.

Het lid van den raad van beroep, de heer K. A. F. Deelen:

Mag ik vragen of er ook reciprociteit geëischt zal worden voor onze Hollandsche geneesheeren?

De voorzitter:

Dat is ook een denkbeeld, dat zeer de behartiging waard is. Deze maatregel is toch voorloopig van tijdelijk karakter. Het zal goed zijn, De door het na de grensafdeelingen te hebben gehoord, nader deze zaak te regelen, bestuurder Kunnen de heeren zich daarmede vereenigen? Zoo ja, dan is de voor- gesteld emaatgestelde maatregel als iets zeer provisoirs aangenomen. Dan gaan wij re9el over tot art. 18 van het concept huishoudelijk reglement der com- 9 missie, luidende:

Art. 18. Geen lid mag deelnemen aan een onderneming, Behandeling een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam of een instelling, van art- 18 op ziekenfondsgebied van welken aard ook, tenzij hij daartoe de goedkeuring van het hoofdbestuur heeft verworven.

Sluiten