Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorzitter : Amendement

Zou misschien de afdeeling Enschede na deze toelichting haar amendement willen intrekken? ingetrokken.

De afgevaardigde van de afdeeling Enschede, Mej. M. C.

Metman:

Ja, mijnheer de voorzitter!

De voorzitter:

Dan komt aan de orde het amendement van de afdeeling 's-Hertogenbosch en O.

De afgevaardigde van de afdeeling 's-Hertogenbosch en O.,

de heer S, Diamant:

Mijnheer de voorzitter! Hoe graag ik mij ook neerleg bij het praeadvies van het hoofdbestuur, kan ik toch niet begrijpen, waarom het niet mogelijk is het percentage in Juli te bepalen. Wij hebben een uitstekenden secretaris-penningmeester van het bestuur der centrale organisatie, die in een half jaar wel weten kan hoeveel 1 pCt.

van de inkomens is. Maar er is wat anders. De gelden van de centrale organisatie zijn ten slotte bedoeld als een strijdfonds. Maar nu weten wij toch nooit in hoeverre de ziekenfondstoestanden voor de geneesheeren in de toekomst zullen verbeteren; niet wanneer de volgende, maar wanneer een latere ziektewet mogelijk maakt dat wij veel minder geld uitgeven, zou ik toch niet weer een onnoodige reglementswijziging aan de orde willen stellen. Dat is de eenige bedoeling.

De secretaris-penningmeester van het bestuur der centrale organisatie, de heer A. C. van Bruggen:

Buitengewoon belangrijk is het niet, maar ik kan u verzekeren dat wij de 2 pCt. voorloopig wel heel hard noodig zullen hebben.

De cijfers, die ik u gisteren genoemd heb, bewijzen voldoende dat,

wanneer wij niet minstens 2 pCt. ontvangen, wij binnen eenige jaren niet een eenigszins belangrijke strijdkas zullen hebben. Wanneer het blijkt dat het geld niet noodig is, staat daar tegenover dat het des te spoediger en des te ruimer kan worden teruggegeven. Het is ook billijk dat degenen, die 65 jaar of invalide zijn geworden, ten volle hun stortingen terug krijgen. Ik stel u dus voor de cijfers te houden op 2 en l'/2 pCt.

De voorzitter:

Handhaaft de heer DIAMANT na deze toelichting het amendement?

De afgevaardigde van de afdeeling 's-Hertogenbosch en O.,

de heer S. Diamant:

Neen, mijnheer de voorzitter !

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde het amendement van de afdeeling ZuidHollandsche Eilanden.

Sluiten