Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisatie en welke voorloopig door het hoofdbestuur zijn goedgekeurd, in afwachting van de nadere goedkeuring door deze verUitvoerings- gadering. De eerste maatregel is deze:

"inzake "de" ^et 'n^omen u,f spoorweg fondsen, tramweg fondsen en

bijdrage aan fabrieksfondsen wordt beschouwd als inkomen uit zieken-

, de C. O. fondspraktijk.

De voorzitter:

Vraagt iemand het woord over deze zaak?

De afgevaardigde van de afdeeling de Vecht en O., de heer L. L. Posthuma:

Ik wil alleen vragen hoe het bestuur der centrale organisatie zich voorstelt, dat de berekening zal zijn van de vrijkaarten ?

De hoofdbestuurder-secretaris, de heer C. F. Schreve:

Die worden natuurlijk niet berekend.

De voorzitter:

Kan de vergadering zich met dezen maatregel vereenigen ? Is niemand er tegen? Dan is hij aangenomen.

De secretar s-penningmeester van het bestuur der centrale organisatie, de heer A. C. van Bruggen:

De tweede maatregel is deze:

Indien een apotheekhoudend geneeskundige door een spoorwegfonds of door een ander fonds afzonderlijk wordt bezoldigd als huisarts, en afzonderlijk als apotheker, hetzij met een vaste som, hetzij per bezoek, per verrichting en per recept, moet de bijdrage berekend worden van het totaal-bedrag, dat uit beide hoofden is ontvangen.

De voorzitter:

Kan de vergadering zich daarmede vereenigen? Niemand tegen? Dan is deze regeling aangenomen.

De secretaris-penningmeester van het bestuur der centrale organisatie, de heer A. C. van Bruggen:

De derde maatregel is deze :

Het inkomen, dat specialisten ontvangen van maandkaarten, welke betaald worden door ziekenfondsen of daarmee gelijk te stellen instellingen, wordt als inkomen uit ziekenfondspraktijk beschouwd. Aftrek van gemaakte kosten wordt hierbij niet toegestaan.

De afgevaardigde van de afdeeling Rotterdam en O,, de heer B. C. Van der Nagel:

Mijnheer de voorzitter! Dat is een zeer moeilijke kwestie. In Rotterdam zeggen de specialisten gewoon: „Wij zijn niet aan de ziekenfondsen verbonden. Wij hebben een polikliniek, maar waar de gulden vandaan komt, kan ons niets schelen' . Nu kunnen wij den

Sluiten