Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitvoeringsmaatregelen in zake aangifteformulieren en bijdragen

C. O.

zijn ontworpen en de goedkeuring der algemeene vergadering behoeven. Zij luiden aldus:

Het hoofdbestuur is van meening, dat het niet gewenscht is onmiddellijk bij het niet-geven van voldoende inlichtingen over te gaan tot het toepassen van tuchtmaatregelen en heeft daarom bepaald dat de leden der Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst verplicht zijn binnen een maand na het ontvangen van het aangifteformulier dit ingevuld terug te zenden. Indien zij dit verzuimen wordt hun per aangeteekenden brief een tweede aangifteformulier toegezonden, waarvoor f 0.50 kosten in rekening gebracht worden. Indien binnen een maand hierna het aangifteformulier niet is ingevuld en teruggezonden, wordt het lid door de commissie van vertegenwoordigers van zijn afdeeling, in overleg met het bestuur der centrale organisatie, ambtshalve aangeslagen.

en

Het hoofdbestuur heeft omtrent de wijze, waarop de betalingen aan de kas der centrale organisatie plaats vinden, de volgende beslissingen genomen : De bijdragen aan de centrale organisatie geschieden niet bij vooruitbetaling; het percentage wordt berekend na het ontvangen van salaris van het werkelijk ontvangen bedrag. Zij, die hun salaris per week of per maand ontvangen, kunnen hun bijdrage zenden aan het eind van elk kwartaal. Indien de bijdrage aan de centrale organisatie niet op tijd wordt ingezonden, ontvangt het lid eerst een waarschuwing, een maand daarna een aanmaning per aangeteekenden brief met verhoogde kosten van 50 cent en een maand daarna invordering van het verschuldigde per postkwitantie.

De afgevaardigde van de afdeeling 's-Hertogenbosch en O., de heer S. Diamant;

Zou het niet mogelijk zijn dat ook bij geschillen die bedragen geïnd worden door middel van het afdeelingsziekenfonds?

De voorzitter:

Neen, dat staat er geheel buiten!

De afgevaardigde van de afdeeling Frieslands Zuidwesthoek, de heer L. Hertzberger:

Krijgen wij die maatregelen allen in druk voor ons?

De voorzitter:

Natuurlijk! Kan de vergadering de door het hoofdbestuur genomen uitvoeringsmaatregelen goedkeuren? Zoo ja, dan zijn ze aangenomen.

De secretaris-penningmeester der centrale organisatie, de heer A. C. van Bruggen:

Het hoofdbestuur heeft nog een amendement voorgesteld op art.

Sluiten