Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Praeadvies van het hoofdbestuur: Het hoofdbestuur raadt aan de amendementen sub 1 en 2 over te nemen, echter niet het amendement sub 3, wijl, behalve de penningmeester, ook bepaalde commissies zulke kennisgevingen zullen moeten verzenden.

Amendemen- ^an de vergadering zich met de amendementen vandeafdeelingen ten afd. Amsterdam en ' s-Hertogenbosch en O. vereenigen? Zoo ja, dan 's.Hertogen- ziJn ^eze aangenomen. Aan de orde is nu het amendement van de bosch en O. afdeeling Rotterdam en O. Het hoofdbestuur ziet daar bezwaar in, aangenomen. omcja(. behalve de penningmeester, ook nog bepaalde commissies zulke kennisgevingen zullen moeten verzenden.

De afgevaardigde van de afdeeling Rotterdam en O., de heer B. C. Van der Nagels

Mijnheer de voorzitter! In het oude huishoudelijk reglement staat wel degelijk: „doorden penningmeester". Nu zegt het hoofdbestuur: Er zullen nog andere commissies zijn, die een dergelijken brief verzenden. Hoe kunt ge nu een brief krijgen van een commissie, wanneer ge eens niet betaalt?

De secretaris der commissie voor de reglementsherziening, de heer B. A. P, van Dam:

Wanneer een boete wordt opgelegd, moet de raad, die de boete heeft opgelegd, die boete kunnen innen. Zoo kunnen er nog meer geldelijke verplichtingen zijn, die wij op het oogenblik niet alle behoeven te bespreken; maar zeker is het een complicatie, die bedragen alle door den penningmeester te laten innen.

De voorzitter der commissie voor de reglementsherziening, de heer B. J. Kouwer:

Mijnheer de voorzitter! Mag ik u even opmerkzaam maken dat dit artikel nog niet definitief kan worden aangenomen door de algemeene vergadering, omdat de kwestie van de schrapping nog niet behandeld is ?

De voorzitter:

Art. 21. Deze artikelen worden natuurlijk veranderd, wanneer andere komstig artikelen worden aangenomen, die verandering van deze artikelen praeadvies noodig maken. Kan de vergadering zich met het praeadvies van het aangenomen hoofdbestuur vereenigen? Zoo ja, dan is het aldus gewijzigd artikel voorloopig aangenomen. Mijne heeren, nu gaan wij over tot artikel 62. Het is noodzakelijk dat te behandelen met het oog op mogelijke wijziging van de statuten. Het artikel luidt:

Behandeling van art. 62.

Art. 62. Het lidmaatschap gaat verloren :

a. door schriftelijke opzegging bij den secretaris der afdeeling. of voor leden buitenslands bij den secretaris van het hoofd-

Sluiten