Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorzitter der commissie voor de reglementsherziening, de heer B. J. Kouwer:

O, mijnheer de voorzitter, de commissie maakt er geen portefeuillekwestie van!

De voorzitter:

Neemt u het misschien over?

De voorzitter der commissie voor de reglementsherziening, de heer B. J. Kouwer:

Neen, dat moet de vergadering beslissen.

De voorzitter:

Mag ik vragen, of iemand tegen het amendement van de afdeeling Enschede is? Niemand? Dan is het aangenomen.

De secretaris van de commissie voor de reglementsherziening, de heer B. A. P. van Dam:

Mijnheer de voorzitter! Het amendement van de afdeeling Enschede is niet gesteld in een bepaalden vorm, en nu wil ik u de volgende redactie wèl aanbevelen:

„Het lidmaatschap gaat verloren door schriftelijke opzegging bij den secretaris der afdeeling, met dien verstande, dat het lidmaatschap ophoudt een half jaar na den datum van opzegging."

De afgevaardigde van de afdeeling Enschede, Mej. M. C. Metman:

De afdeeling Enschede zou er nog een kleine restrictie aan willen toevoegen. En wel deze;

„Terwijl het lid, dat opzegt, aansprakelijk blijft voor zijn evenredig deel in de schulden der vereeniging, gemaakt in den tijd, dat hij van de lusten van het lidmaatschap kan genieten. "

De hoofdbestuurder-secretaris, de heer C. F. Schreve:

Mijnheer de voorzitter! Deze toevoeging is onnoodig, omdat het van zelf spreekt.

De secretaris der commissie voor de reglementsherziening, de heer B. A. P. van Dam:

Amendement Mijnheer de voorzitter! Het is zaak dat de vergadering op dit afd. Enschede 00nenblik de redactie vaststelt, omdat dit artikel verband houdt met

aangenomen. a

een eventueele wijziging in de statuten.

De voorzitter:

Kan de vergadering zich met de redactie van den heer VAN DAM vereenigen? Is niemand er tegen? Dan is zij aangenomen. Dan komt aan de orde het amendement van de afdeeling 's-Gravenhage en O., dat het schrappingsrecht van de algemeene vergadering overbrengt naar den raad van beroep. Het hoofdbestuur wenscht zich in deze

Sluiten