Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorzitter:

Wij moesten voor alle zekerheid toch maar even doorstemmen.Voorstel aanIk stel namens het hoofdbestuur voor op deze gewijzigde statuten de vra9e kon. koninklijke goedkeuring te vragen en zal over dit voorstel hoofdelijk 9°cd^unng • laten Stemmen. wijzigingen.

Vóór: de afdeelingen Alkmaar en O., Amsterdam, Arnhem en O., Assen en O., Breda en O., Delft en O., Dordrecht en O., Enschede, Frieslands Zuidwesthoek, Goeree en Overflakkee, Groningen, Haarlem en O., Heerenveen en O., Helder en O., 's Hertogenbosch en O., Leiden en O., Meppel en O.,

Nijmegen en O., Purmerend en O., Rotterdam en O., Tiel en O., Utrecht, de Vecht en O., Walcheren, West-Friesland,

Westland, Woerden en O., Zaanland, Zuid-Hollandsche Eilanden, Zuid-Limburg en Zwolle en O.

Afwezig bij de stemming: de vertegenwoordigde afdeelingen Alphen en O., Apeldoorn en O., Bergen op Zoom,

Roosendaal en O., Friesland, Helmond, Eindhoven en O., Noord-Limburg, Schiedam en O., Tilburg en O., Twente,

Voorne en Putten, Wageningen en O. en Zutphen en O.,

te zamen uitbrengende 30 stemmen.

De voorzitter:

Het voorstel is aangenomen met algemeene stemmen en wel met 106. Dames en heeren, ik krijg hier zooeven de opmerking, dat ik de uitdrukkelijke machtiging moet vragen tot het aanbrengen van redactio- Voorstel met neele wijzigingen, hetzij in de reglementsartikelen, hetzij in de statuten. ^teTmen6 Kunnen de heeren dat goed vinden? (Applaus). Dan is aldus besloten, aangenomen. Nu zou volgens het programma nog aan de orde zijn art. 216 van het concept huishoudelijk reglement, waarin van het centraal comité wordt gesproken. Wat dunkt de afdeeling Rotterdam en O. van deze aangelegenheid ?

De afgevaardigde van de afdeeling Rotterdam en O., de heer B. C. Van der Nagel:

Ik zou u willen voorstellen, mijnheer de voorzitter, de behandeling daarvan uit te stellen. Wij zijn, na drie dagen vergaderd te hebben.

doodmoe en als wij er weer aan beginnen, loopen de heeren toch weg en nu zou ik er toch ook niet voor zijn de zaak in een kwartiertje af te doen.

De voorzitter:

Vindt dat instemming ? (Applaus).

Het lid der commissie voor de reglementsherziening, de heer P. Ribbius:

Mag ik even een opmerking maken? De wijziging van art. 216 maakt geen nieuwe redactie-wijzigingen noodig, omdat daar al in

Sluiten