Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broes van Dort.

Mededeeling omtrent het voorkomen van verschillende venerische infecties bij denzelfden persoon.

Het feit, dat bij denzelfden lijder twee venerische infecties van verschillenden aard worden geconstateerd, behoort volstrekt niet tot de groote uitzonderingen. Het vindt o. a. zijn uiting bij den z. g. „chancre mixte".

Zeldzaam vindt men echter de drie verschillende specifieke infecties, of liever hun eerste uitingen, op één persoon vereenigd. Een dergelijk geval kwam voor eenige dagen in mijn behandeling. Onmiddellijk echter moet ik er aan toevoegen, dat uit anamnaese en verloop bleek, dat voor de verschillende manifestaties slechts twee tijdstippen van infectie mochten worden aangenomen. Evenwel was de tijd daartusschen verloopen, kort genoeg om het geval als zeer ongewoon te beschouwen. Zulks motiveerde m. i. de mededeeling, vooral ook in verband met een onderstelling omtrent de mogelijkheid eener wederkeerige mitigatie van de mikroben en (of') hun toxinen. Een ander geval, echter van zuiver dermatologischen aard (geval II), scheen eenigen steun aan deze veronderstelling te verleenen.

Geval I. De patiënt vertoont zich 6 Pebr. 1901 op mijn spreekuur met drie ulcera op de buitenhuid van het praeputium, dicht bij elkander gelegen, doch gescheiden door smalle, hier en daar wat hyperaemische huidstrooken. Het aspect der ulcera was als volgt:

1'. Het oudste en bovenste, 14 dagen bestaand, is rond-

Sluiten