Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1881 heeft Billroth voor 't eerst de later gewoonlijk gevolgde methode van pylorus resectie aangegeven, waarbij de pylorus geheel vrij gemaakt en vervolgens geëxstirpeerd werd.

't Bovenste gedeelte der maagwond werd met etagenaad gesloten en 't overgebleven gedeelte met denzelfden naad aan 't duodenum vastgehecht.

De methode om 't duodenum in 't bovenste gedeelte van de maagwond vast te hechten is geheel verlaten, om geen kunstmatige cul de sac te krijgen. Kocher sloot de maagopening na de resectie van den pylorus geheel en implanteerde 't duodenum loodrecht op 't maagoppervlak.

Als aanvulling zijner eerste methode gaf Billroth aan om bij fixatie van maag- en duodenum, in gevallen dus, waar hij de maag niet direct aan 't duodenum kon vastnaaien, zoowel maagwond als duodenumwond geheel te sluiten en een gasteroenterostomie daaraan aan te sluiten. Spreker verkiest deze laatste methode van opereeren boven de vroeger door Billroth gepubliceerde pylorus resectie en wil die ook daar toepassen, waar de fixatie van maag en darm geen bezwaren oplevert tegen de gewone pylorus resectie met directe vereeniging van maagwond aan darmwond.

't Is toch moeilijk om wanneer men een groot deel van 't duodenum gereseceerd heeft, den achtersten naad goed te leggen. Bovendien is er bij de laatste methode geen gevaar voor spanning en treedt na de operatie braken op, dan is de naad veel veiliger. Ook loopt de nieuwe opening tusschen maag en darm veel minder gevaar voor sluiting, wanneer recidief optreedt. Daar dit toch vaak in de buurt van 't gereseceerde stuk zich vertoont is er bij de gewoonlijk gevolgde methode veel gevaar, dat de opening weer vernauwd wordt.

Vóór de operatie geef ik den patiënt gedurende 8 a 10 dagen hypodermoklysen en voedingsclysma's. Daarmee bereiken we een beteren vaattonus, een betere weefselspanning bij den gewoonlijk sterk uitgedroogden patiënt. Na de operatie krijgt patiënt eerst eenige dagen later vloeibaar voedsel per os, terwijl

2

Sluiten