Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit opzicht beschikt, niet aarzelen eene zoo goed als volkomen scheiding tusschen beide ziektevormen aan te nemen. Het is volkomen juist, dat op het eind der ziekte de lever van de hypertrophische cirrhose kan gaan schrompelen en dat er dan een (gewoonlijk matige) ascites kan optreden. Evenzeer is het waar, dat er gevallen voorkomen van veneuze cirrhose, afwijkende van het klassieke type der ziekte van Laënnec: met icterus, zonder ascites. enz. Maar dit alles neemt niet weer.

o

dat het begin van het lijden, het beloop, in één woord het geheele ziektebeeld van den atrophischen en van den hypertrophischen vorm geheel verschillend is en dat, wie beide ziekten uit ervaring kent, in de overgroote meerderheid der gevallen zonder een oogenblik te aarzelen de diagnose hetzij van de ééne, hetzij van de andere aandoening zal stellen. Daarnaast komen dan gevallen voor, die afwijkingen vertoonen van het klassieke type; deze zal men eerst kunnen rangschikken in den groep, waarin zij tehuis behooren, wanneer onze kennis van de aetiologie dezer ziekte verder zal zijn gevorderd. Voorloopig kan men dan met Dieulafoy dezen afwijkenden vormen, die sommige kenteekenen van beide groepen in zich vereenigen, den naam geven van „cirrhoses mixtes."

Ik zeide zoo even. dat de groep der biliaire cirrhosen omvat behalve die, welke door steenen veroorzaakt wordt, de hypertrophische cirrhosen. De meening wint meer en meer veld, dat deze hypertrophische levercirrhose zelf weer twee verschillende ziekten in zich sluit, namelijk de biliaire, hypertrophische levercirrhose in engeren zin, die men 't meest passend met den naam van ziekte van Hanot zou aanduiden en waarbij het primaire is eene (waarschijnlijk infectieuze) angiocholitis, met secundaire milt-aandoening. En een tweede vorm, waarbij de ziekte van de milt het primaire is en de lever secundair cirrhotisch wordt. ^ ooral in gevallen behoorende tot laatstgenoemde soort bereikt de milt somtijds eene enorme grootte.

\ erreweg de voornaamste vertegenwoordigster van den groep der veneuze levercirrhosen is de atrophische cirrhose van Laênnec.

Sluiten