Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke men bij de geacquireerde syphilis der lever waarneemt.

Het door mij waargenomen geval van sclero-gummeuze leversyphilis, in zijn klinisch beloop volkomen gelijkende op het door Banti als afzonderlijke ziekte beschreven symptomencomplex doet bij mij de vraag rijzen: Heeft het ziekte-type van Banti wel recht van bestaan? Of hebben wij te maken met eene groepeering van de verschijnselen, afwijkende van hetgeen wij gewoonlijk zien, maar welke zich toch bij elke cirrhose der lever kan voordoen? Bij aandachtige overlezing van Banti s publicatie en van die van de andere schrijvers die gevallen van deze soort beschreven, kom ik tot de conclusie, dat er geen enkel symptoom is, dat ons in staat stelt onderscheid te maken tusschen de cirrhose van Laënnec en deze zoog. ziekte van Banti. Alleen de enorme miltvergrooting zou een punt van verschil zijn: doch ik zeide reeds: waar is de grens tusschen een sterke en een enorme miltvergrooting? Of de aan de pathologische anatomie ontleenden argumenten van Banti voldoende zijn om het opstellen van een nieuw ziektebeeld te rechtvaardigen waag ik niet te beoordeelen. Ik hoop dat Dr. Tendeloo u daaromtrent zijne meening zal willen uiteenzetten.

Zelfs rijst de vraag: Had Banti niet, evenals wij, gevallen voor zich van syphilis der lever? De schrijver zelf heeft deze vraag niet ernstig overwogen. Alleen zegt hij, sprekende over de aetiologie ; Malaria, syphilis (enz.) zijn geheel buiten gesloten.

Den laatsten tijd is er nog een geval 1) medegedeeld, hetwelk tijdens het leven verloopen was volkomen zooals de ziekte van Banti, terwijl het bij de autopsie bleek te berusten op syphilis congenita der lever.

Laatstgenoemd geval en het mijne moeten, naar ik meen, een aansporing zijn telkenmale, als wij een symptomen-complex voor ons hebben, gelijk aan het door Banti beschrevene, nauwkeuriger dan tot dusver geschiedde, tijdens het leven van den patiënt de vraag te overwegen of er niet syphilis der lever

1) Berlin. Klin. Wortenschr. 1902, no. 16.

Sluiten