Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlug de ribresectie ook gedaan wordt, de operatie is toch voor den tuberculose-lijder een zeer zwaar ingrijpen. Indien men niet in staat is de long-pleura-fistel te behandelen (door de randen der fistel aan de pleura parietalis te hechten) is er groote kans, dat het exsudaat terugkeert. En eindelijk heeft men herhaaldelijk gezien, dat na de radicaal-operatie het tuberculeuze proces snel in ontwikkeling toenam en de patiënt hetzij aan algemeene miliaire tuberculose, hetzij aan tuberc. aspiratie-pueumoniën 11a korten tijd stierf. Het spreekt vanzelf, dat, gelijk in alle zaken van geneeskundige behandeling, de ervaring ook hier zal moeten beslissen. Maar ook zij geeft ongelukkiger wijze geen duidelijk antwoord op de vraag. Ziet men af van een paar gevallen van pyopneumothorax, welke genazen, dan vindt men in het algemeen de prognose zonder behandeling zeer ongunstig opgegeven. Men zou zich echter vergissen, indien men meende, dat de resultaten der ribresectie veel gunstiger waren. Genezing van eeaen tuberculeuzen pyopneumothorax door radicaal-operatie behoort tot de grootste zeldzaamheden. Als voorbeeld haal ik U, om U niet met te veel literatuur-opgaven te vermoeien, slechts eene der laatste publicaties, die van Roser in de Deutsche medicin. Wochenschrift 1898 S. 725, aan. Deze liet in de jaren 1891—'98 acht gevallen van pyo-pneumothorax opereeren; alle 8 zijn na korten tijd gestorven. Onder deze omstandigheden hebben wij langen tijd overwogen, hoe wij onze beide patienten zouden behandelen. Inderdaad, waar elke methode van ingrijpen eene slechte prognose oplevert, waar — bij aanwezigheid van etter in het lichaam eene afwachtende houding ons tegen de borst stuit, (waar eindelijk het statistische materiaal nog zóó klein is), daar zullen wij meer dan ooit moeten individualiseeren en de bijzondere omstandigheden, ook de sociale verhoudingen, onzer patienten in aanmerking nemen. Zoo zijn wij er toe gekomen onzen mannelijken patiënt slechts langs expectatieven weg, versche lucht krachtige voeding, rust, roborantia, te behandelen.

Wij hebben hier immers een man voor ons, die ver van zijn

Sluiten