Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze nekstijfheid is met opisthotonus wel het meest constante verschijnsel der epidemische meningitis. De beide kinderen, door ons behandeld, verslikken zich dikwijls. Ik vond dit symptoom in de gewone leerboeken niet vermeld, wel in het geval III van De Bruin. Maar het verdient meer belangstelling dan er, naar ik meen, aan wordt toegekend. Inderdaad heeft ons eerste patientje er zijn pneumonie aan te danken gehad en het is juist de pneumonie, die de prognose twijfelachtig maakte. Door eenige dagen lang elke voeding per os achterwege te laten en daarna uiterst zorgvuldig de toediening van voedsel te doen plaats hebben, hebben wij een verder gaan der slikpneumonie voorkomen. Wat de oorzaak van het verslikken betreft, het schijnt mij toe, dat wij niet ver naar eene verklaring behoeven te zoeken. Gelijk Dr. Hilsum meent is het enorm sterk naar achter gebogen zijn van het hoofd voldoende om het verslikken te verklaren; aan zich zelf kan men zich daarvan gemakkelijk overtuigen.

De prognose dier epidemische cerebro-spinaalmeningitis, ik bedoel van de door dien meningococcus veroorzaakte, is veel minder ongunstig dan die van de andere vormen van meningitis. Alle gevallen, te Rotterdam voorgekomen, die te mijner kennis gekomen zijn, zijn genezen. Niet zelden ziet men recidief optreden, zooals ook in ons eerste geval. Succombeert de patiënt, dan heeft dit gewoonlijk niet in een vroeg stadium der ziekte plaats, doch volgt de dood eerst na betrekkelijk langen tijd. Toch komen ook hierop uitzonderingen voor.

Reeds lang, voordat iets omtrent de aetiologie der epid. c.-sp.-m. bekend was, werd dit lijden als eene zelfstandige ziekte beschouwd. Toen in eenige gevallen van acute meningitis de pneumococ van FrèLnkel in het lumbaalvocht aangetroffen was, hield men dezen voor de oorzaak van de epid. c. sp. m. Doch weinige jaren later kwam door de onderzoekingen eerst van Weichselbaum, daarna van Jaeger, en later nog van vele anderen aan het licht, dat de typische epidemisch optredende gevallen van c. sp. m., doch ook de sporadische gevallen, die wat hunne klinische verschijnselen aangaat, volkomen op de epideemisch

Sluiten