Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beide handen van pat. vertoonen eene reeks polymorphe verschijnselen als: erythemateuse vlekken, grootere en kleinere blaasjes, waarvan enkele met etterachtig vocht gevuld en hier en daar excoriaties. Al die verschijnselen hebben zich in zeer korten tijd ontwikkeld en gaan gepaard met een sterk gevoel van pijn door de geheele hand. Dit gevoel van pijn schijnt moeilijk te omschrijven te zijn, de eene patiënt legt meer den nadruk op de jeuk, de andere op een hoogst onaangenaam gevoel van spanning en hitte. Met eenige zekerheid is van de aetiologie niets bekend.

Lit het geheele ziektebeeld blijkt, dat de naam dermatite polymorphe douloureuse goed is gekozen. Verwisseling met andere huidaandoening is niet wel mogelijk. Alleen in het allereerste begin zoolang als er alleen erythemateuse vlekken bestaan, zou men kunnen denken aan het erythema exsudativum rnultiforme, daarbij treedt echter nooit het gevoel van pijn zóó op den voorgrond als hier.

Deze ziekte schijnt een zekere voorkeur te hebben voor de extremiteiten, speciaal voor den handrug, maar kan overal voorkomen.

Men onderscheidt een acute vorm en een chronische. De prognose van den acuten vorm is bijna altijd gunstig, die van den chronischen moet met groote voorzichtigheid gesteld worden. Het moge waar zijn, dat de algemeene gezondheidstoestand in den regel goed blijft, toch blijft het een lijden dat jaren kan duren, zooals de chronische vorm, waar recidieven aan de orde zijn, en welke met groote pijn gepaard gaat.

Wat de therapie betreft, er is een lange rij geneesmiddelen aangewend zoowel in- als uitwendig. Geen enkel is proefhoudend gebleken. Er zijn Engelsche en Amerikaansche doctoren, die meenen door sterke zwavelzalven, krachtig in de zieke huid ingewreven, goede resultaten te hebben verkregen. De op het Europeesch continent daarmee opgedane erraring is minder gunstig. Ik heb den indruk gekregen dat de minst prikkelende behandeling de beste is. Brocq vertelt dat Tuffier :

Sluiten