Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

A. REGLEMENTEN.

Blz.

Reglement op het Europeesch lager onderwijs (Eu-

ropeesch onderwijsreglement) 1

Inhoudsopgave van dat reglement 19

Toezending aan den betrokken Inspecteur van Financiën van oen

staat der candidaten voor de onderwijzers-examens 21

Inrichting der inspectierapporten over de scholen 21

Interpretatie van art. 48, al. 4, van het Eur. onderwijsreglement omtrent het voorzitterschap van Europeesche schoolcommissiën. 22

Europeesch schoolreglement 24

Inhoudsopgave van dat reglement yt>

Afzonderlijke vacantieregelingen 38

Schoolgeld voor door Europeanen tot zich genomen ouderlooze

onvermogende Europeesche en Inlandsche kinderen 43

Programma's voor de examens ter verkrijgingvan akten van bekwaamheid tot het geven van lager

onderwijs 44

Reglement van orde voor de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid tot het geven

van lager onderwijs 52

„.Instructie omtrent de verplichtingen van de schoolcommissiën, van de Inspecteurs en van het onderwijzend personeel werkzaam bjj het openbaar Europeesch lager onderwijs (Europeesche school-

instructie) 56

Inhoudsopgave van die schoolinstructie 77

Leerplan voor de openbare lagere scholen (Bijlage I van die instructie) 80

Andere bijlagen van die instructie 86

Staat van aan te vragen imprimé's •... 154

Reglement voor de Normaalscholen te Batavia en

Soerabaja _ 155

Leerplan voor de Normaalschool te Batavia 160

Lesrooster voor idem • 163

Ljjst van leerboeken voor idem 164

Leerplan, lesrooster en lijst van leerboeken voor de Normaalschool

te Soerabaja 165

Toezending aan den betrokkon Inspecteur van Financiën van een opgaaf van de door de leerlingon der Normaalscholen betaalde

schoolgelden 171

Vrijstelling van schutterlijken dienst voor de mannelijke leerlingen

der Normaalscholen 171

Reglement voor den Nor 111 aalcursus te Batavia.... 172 Toelating van meisjes tot dien cursus 175

Sluiten