Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

B VERGOEDING VAN REIS- EN VERBLIJFKOSTEN AAN PERSONEN DIE MET GOED GEVOLG ZICH ONDERWERPEN AAN ONDERWIJS-EXAMENS.

Yoor gouvernement* hulponderwijzers die hoofd-

nndftrwiizersexamens doon *

Yoor gouvernement s- en bijzondere onderwijzers die examen doen in één der jakken va l uitge-

breid lager onderwijs of m landmeetkunde...

Voor alle persone-n die hoofd- of hulponderwijzer* ^

Geen^eLdennv;'rbl'ij:f koste'n Ve'rgo'e'd' 'vöó'r 'één'examen in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek en hi de nuttige handwerken voor meisjes 1*9

C. BEZOLDIGINGEN EN UITZEND1NGSV00RWAARDEN VOOR HET ONDERWIJZEND PESONEEL.

Regeling van de klassen en de bezoldigingen dei

i.» £

van traktementsver h oog in gen • ■ • j

Ingang van het verhoogd traktement by bevord^

Gr e Vn^ gratificatiën aan k w e ekenmi? e n........ • • • •— 190

Tijdige indiening van voorstellen tot deiin

benoeming van onderwijzers (essen)

D. CURSUSSEN VAN VOORTGEZET EN UITGEBREID LAGER ONDERWIJS.

Oprichting van cursussen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs ^ te Bandoeng en Djokjakarta '

ifeeTplan ^n^st van leerboeken voor de cursussen van voortgezet en ^ uitgebreid lager onderwijs

E. NAMIDDAGCURSUSSEN VOOR FRANSCH.

Toevoeging van een namiddagcursus voor Fransch aan Europeesche ^ niet-eerste lagere scholen.

F. HOLLANDSCH-CHINEESCHE SCHOLEN.

Machtiging aan den Dir. O. E. N. tot oprichting van Hollandsch- ^

OpneZfvtn^Sezen 'in Europeesche 'schóolcommissiën:..!. .. 206 Gedragen der Regeering in zake het onderwijs aan OhineezenCritfrium voor de oprichting van Hollandsch-Chineesche scholen.... 207

G. SCHOOLADMINISTRATIE.

209

Inning van achterstallige schoolgelden

Sluiten