Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRONOLOGISCHE OPGAVE VAN DE OPGENOMEN EN AANGEHAALDE ORDONNANTIES, BESLUITEN, CIRCULAIRES EN MISSIVES.

Blz.

Gouv. besl. 7 — 7 — 1868 n°. 6. Stbl. 1868 n°. 82. Indienststeiling Insps. lag. ond. 229

• 11 — 11 — 1869 n°. 1. » 1869 n°. 94. Reiskosten aan geslaagden in examen hoofdonder- 177

■ wijzer.

• 17— 2—1874 n°. 18. Bijbl. n°. 2749. Medetelling tijd. diensttijd onderwijzers voor trakt. 189

verhooging.

Kon. besl. 29— 1 — 1875 n°. 13. Stbl. 1875 n°. 102. Uitzendingsvoorwaarden hulponderwijzeressen. 185

Gouv. besl. 18— 3—1875 n°. 12. ■ • • 76o Regeling klassen en bezoldigingen onderwijzers. 181 7— 6 — 1875 n". 13. ... 138. Reiskosten aan geslaagden in examens uitg. lag. 177

onderwijs.

> 14— 6—1876 n°. 23. » 1876 n°. 149. Reiskosten aan geslaagden in examen onderwijzer 178

of' hoofdonderwijzer.

• » 2— 3—1877 n°. 7. . 1877 n°. 51. Regeling klassen en bezoldigingen onderwijzeressen. 184

■ 31— 3 —1878 n°. 8. B\jbl. n°. 4735. Medetelling t\jd. diensttijd onderwijzers voor trakt. 189

verhooging.

Ord. 3—11 — 1880. Stbl. 1880 n°. 201. Toezicht op 't door Europeanen aan Inls. te geven 281

part. onderwijs.

Circ. Dir. O. E. N. 4— 2—1882 n°. 1663. — Overplaatsingen onderwijzers naar koele klimaten. 230

» • > 21— 7—1882 n°. 10008. — Inning achterstallige schooigelden. 209

Gouv. besl. 2— 1 — 1883 n°. 17. Bijbl. n°. 3959. Ingang verhoogd trakt. bij bevordering. 189

Kon. besl. 26— 1 — 1884 n°. 12. Stbl. 1884 n°. 62a. Uitzendingsvoorwaarden voor onderwijzers. 187

Circ. Dir. O. E.N. 25— 8—1884 n°. 10801. — Wijze van handelen ingeval toegestano schoolarti- 231

kelen niet ontvangen zijn.

Kon. besl. 23— 1 — 1885 n°. 18. Stbl. 1885 n°. 78. Intrekking art. 2 en 3 van Kon. besl in Stbl. 1875 ; 184 en 186

n°. 102 en wijziging regeling klassen en bezoldigingen onderwijzeressen.

13 — 10 — 1885 n°. 20. ... 229. Wijziging icgeling klassen en bezoldigingen onder- 184

w ijzeressen.

Ord. 13— 4—1887. » 1887 n°. 75. Vrijstelling schutterlijken dienst leerlingen Normaal- 171

school Batavia.

Gouv. besl. 23—10—1888 n°. 11. Bijbl. n°. 4472. Uitbetaling toelagen aan personen bij onderwijs- 231

inrichtingen

Circ. Dir. O.E.N. 15— 1 — 1890 n°. 395. < . 4543. Regelen verleenen binn. verlof aan onderwijzers en 232

vacantievrjjheid der onderwijzers.

IX

Sluiten