Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze aan het Hoofd van Plaatselijk Bestuur vertoond worden, diedaarvan kennis geeft aan den in de afdeeling beseheiden inspecteur van het lager onderwijs.

Artikel 27.

(1) Door den Gouverneur-Generaal kan bij besluit worden verklaard, dat een onderwijzer, die bij het geven van particulier school- of huisonderwijs leeringen verspreidt, strijdig met de goede zeden of aansporende tot ongehoorzaamheid aan de wet, zijne bevoegdheid tot het geven van onderwijs verloren heeft.

(2) Deze bepaling is ook toepasselijk op den onderwijzer, die zich aan een ergerlijk levensgedrag schuldig maakt.

Artikel 28.

(1) Geen particulier schoolonderwijs wordt gegeven in lokalen, die door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur verklaard zijn voor de gezondheid schadelijk of door bouwvalligheid gevaarlijk te wezen, of onvoldoende ruimte voor het aantal schoolgaande kinderen te bevatten.

(2) De onderwijzer, die zich door de beslissing, in de vorige alinea vermeld, bezwaard acht, kan, mits niet later dan dertig dagen nadat de beslissing hem is toegezonden, bij request de uitspraak van den Gouverneur-Generaal inroepen.

(3) In afwachting der eindbeslissing kan het onderwijs in het afgekeurde lokaal worden voortgezet, ten ware dit wegens bouwvalligheid mocht zijn afgekeurd.

Artikel 29.

(1) De onderwijzer, die de lessen der school bestuurt, wordt geacht aan haar hoofd te staan.

(2) Hij moet den leeftijd van drie en twintig jaren volbracht hebben en den rang van hoofdonderwijzer bezitten.

(3) Van deze vereischten kan door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid telkens voor een jaar vrijstelling worden verleend, indien wordt aangetoond, dat het niet mogelijk is iemand te vinden die daaraan voldoet (1).

(4) Aan particuliere lagere scholen kan onderwijs gegeven worden in dezefde vakken als aan de openbare.

Artikel 30.

(1) Hij, die zonder daartoe bevoegd te zijn, lager onderwijs geeft,

(') Aldus wordt deze a'inea gelezen ingevolge § I van Ord. 5 Maart 1905 (Stbl. 1905 n°. 179).

Sluiten