Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegankelijk zijn en op hunne aanvrage onverwijld geopend worden.

(2) De hoofden dier scholen en de overige onderwijzers zijn gehouden aan hen de verlangde inlichtingen omtrent de school en het •onderwijs te verstrekken.

(3) Zij zijn hiertoe verplicht hetzij die inlichtingen schriftelijk dan wel mondeling gevraagd of verlangd worden, en zoowel bij gelegenheid van het schoolbezoek als op andere tijdstippen.

(4) Weigering in deze door den onderwijzer eener particuliere school wordt gestraft met eene boete van vijf en twintig gul-d e n en gevangenisstraf van drie dagen te zamen of afzonderlijk.

(5) Bij herhaling en vervolgens worden telkens beide straffen te zamen opgelegd.

Artikel 48.

(1) De commissiën houden een nauwkeurig toezicht op alle scholen ter plaatse, waar lager onderwijs gegeven wordt; bezoeken die minstens eens om de twee maanden, hetzij gezamenlijk, hetzij door een of meer harer leden; zorgen dat de verordeningen op het lager onderwijs stipt nageleefd worden; houden aanteekening van het onderwijzend personeel, van het getal leerlingen en van den staat van het onderwijs; doen jaarlijks vóór den 15en Januari aan den inspecteur verslag van den toestand van het onderwijs ter plaatse; deel en aan dezen de belangrijkste veranderingen mede, die het schoolwezen heeft ondergaan; geven hem alle inlichtingen, die hij verlangt; verleenen aan de onderwijzers, die hare voorlichting, hulp of medewerking vragen, den noodigen bijstand en beijveren zich den bloei van het onderwijs naar vermogen te behartigen.

(2) Zoo dikwijls de inspecteur bespreking van de onderwijsbelangen met de schoolcommissie noodig acht, wordt hij op zijn aan den voorzitter der commissie gedaan verzoek in de gelegenheid gesteld eene vergadering bij te wonen. In deze vergadering heeft hij eene raadgevende stem.

Artikel 49.

(1) De inspecteurs zorgen voortdurend bekend te blijven met den toestand van het schoolwezen in hunne afdeeling en bezoeken zooveel mogelijk minstens eenmaal 's jaars en voorts, zoo vaak als de belangen van het onderwijs dit medebrengen — mits buiten hunne standpaats alleen met voorkennis van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid — alle binnen hunne afdeeling gelegen scholen, waar lager onderwijs wordt gegeven.

(2) Zij houden van hun schoolbezoek nauwkeurig aanteekening; waken dat de verordeningen op het lager onderwijs stipt nageleefd worden; verstrekken den Directeur voornoemd alle inlichtingen, die hij verlangt; doen aan dezen de voorstellen, die zij in het belang van

Sluiten