Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet onderwijs achten; behartigen de belangen der onderwijzers en verleenen hun de noodige hulp en medewerking.

Artikel 50.

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid zorgt, dat jaarlijks vóór ultimo Augustus een beredeneerd verslag over den toestand van het onderwijs in Nederlandsch-Indië wordt uitgegeven.

TITEL YI. Overgangsbepalingen.

Artikel 51.

(1) Allen, die op het tijdstip, waarop deze verordening in werking treedt, wettig m betrekking zijn als onderwijzers of kweekelingen hetzij openbare hetzij particuliere, als voorzitters en leden van schooleommissien of als inspecteurs, behoeven geene herbenoeming of erkenning om hunne betrekking te blijven bekleeden. ö

(2) Geene kweekelingen worden na dat tijdstip anders dan op den voet van artikel 9 aan de scholen toegelaten.

Artikel 52.

(1) Gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld in artikel 38 dezer

h^NeTe? 1 7' geeft-.dl® hulP<mderwijzer na 1 Januari 1858 t ? . "land en na 1 September 1868 in Nederlandse h

\n <J.1® ,en de akte van algemeene toelating van den derden rang vóór die tijdstippen verkregen. ®

(2) Gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld in artikel- 32 van dit reglement onder t geeft die van hoofdonderwijzer na 1 Januari 1858 in Ned er and en na 1 September 1868 in NederlandscliIndie en de akte van algemeene toelating van den eersten en tweeden rang voor die tijdstippen verkregen.

i • H®tzelfde f ldt;an de akte als schoolhouderes vóór 1 Januari 1858 m Nederland en voor 1 September 1868 in Nederlandsch-Indië verkregen.

, t(4) Zi^ diQe in bezit zijn eener akte van huisonderwijzer na 1 Januari 1858 m Nederland en na 1 September 1868 in N ed e r 1 a n d s c h -1 n d i e verkregen, behouden de bevoegdheid, welke zitten •' P' waaroP deze verordening in werking treedt, be-

(5) De voor dit tijdstip op de akten van bekwaamheid tot het geven van schoolonderwijs gestelde aanteekeningen wegens het nut gunstig gevolg afgelegd examen in een of meer der vakken, vernS

VOORSCHRIFTEN EUR. ONDERWIJS.

2

Sluiten