Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cnder Tc—p van artikel 1 der wet van 13 Augustus 1857 (Nederlandsch Staatsblad ff 103) en onder Tc—p van artikel 1 van het reglement op het lager onderwijs voor Europeanen m N e d e r 1 a nd.sc nIndië, vastgesteld bij ordonnantie van 7 Juli 1868 (Staatsblad II81) °*even gelijke bevoegdheid met opzicht tot die vakken als de bijzondere akten, vermeld in artikel 32 dezer verordening onder c.

(6) De vrijstelling, bedoeld in de voorlaatste zinsnede van artikel 35 o-eldt ook voor hen, die in het bezit zijn eener akte van bekwaamheid0 of aanteekening voor het vak, vermeld onder o van artikel 1 der wet van 13 Augustus 1857 (Nederlandsch Staatsblad ff 103) en onder o van het reglement op het lager onderwijs voor E^opeanen m Nederlandsch-Indië, vastgesteld bi] Staatsblad 1868 II- 81.

Artikel 53.

(1) Zij door wie vóór het in werking treden van dit reglement onderwijs gegeven werd in het vak, in artikel 1 vermeld onder s, kunnen met het geven van dat onderwijs voortgaan op den voet, waarop

het door hen werd gegeven.

(2) Onderwijzeressen, welke de akte, vermeld ^ ar^el

a der wet van 17 Augustus 1876 (Nederlandsch Staatsblad II- 12 ) of die vermeld onder b van dat wetsartikel, vóór het in werking treden der wet van 8 December 1889 (Nederlandsch Staatsblad ff 175) hebben verkregen of in het bezit zijn der daarmede in artikel 85 der wet van 17 Augustus 1878 (Nederlandsch Staatsblad ff 127) en m artikel 52 van dit reglement gelijkgestelde akten of toelatingen, behouden de bevoegdheid tot het geven van huis- en schoolonderwijs m het vak genoemd onder Tc in artikel 2 der laatstaangehaalde wet en m artikel

1 van dit reglement. , , ,

(3) Allen, die de akte, vermeld in artikel 56, onder b, der wet van 17 Augustus 1878 (Nederlandsch Staatsblad ff 127), vóór het m werking treden der wet van 8 December 1889 (Nederlandsch Staatsblad ff 175) hebben verkregen of in het bezit zijn der daarmede ±n artikel 85 der wet van 17 Augustus 1878 (Nederlandsch Staatsblad ff 127) en in artikel 52 van dit reglement gelijkgestelde akten of toelatingen, behouden de bevoegdheid tot het geven van huis- en schoolonderwijs in het vak, genoemd onder p in artikel 2 der laatst aangehaalde wet en in artikel 1 van dit reglement.

f41 De akte, vermeld in artikel 56, onder a, der wet van 11 Augustus 1878 (Nederlandsch Staatsblad ff 127) vóór het m werkmg treden der wet van 8 December 1889 (Nederlandsch Staatsblad ü175) verkregen, of de daarmede in artikel 85 der wet van 17 Augustus 1878 (Nederlandsch Staatsblad ff 127) en m artikel 52 van dit reglement gelijkgestelde akte of toelating, geeft bevoegdheid tot het geven van huis- en schoolonderwijs in de vakken i en vermeld m artikel van dit reglement.

Sluiten