Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL VI. Overgangsbepalingen.

51. Onderwijzers, schoolcommissiën, inspecteurs, kweekelingen in

functie.

52. Verkregen akten.

53. Bevoegdheid voor onderwijs in gymnastiek, handwerken voor

meisjes, wiskunde, eerste oefening van het handteekenen en de vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek.

Toezending aan den betrokken Inspecteur van Financiën van een staat der candidaten voor de onderwijzers-examens.

Miss. Dir. O. E. N. 2 September 1902 li5 16026 aan de Inspecteurs van het lager onderwijs.

Naar aanleiding van een verzoek van mijn ambtgenoot van Financiën heb ik de eer U.Ed.G. te verzoeken in den vervolge telken jare aan den betrokken Inspecteur van Financiën te doen toekomen een staat der candidaten, die zich voor eenig examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs bij U aanmelden en van de ingevolge artikel 38 van het Onderwijsreglement door hen in 's Lands kas gestorte examen-gelden, met aanwijzing van de kassen waar de storting heeft plaats gehad.

Inrichting der inspectierapporten over de scholen.

Miss. Dir. O. E. N. 7 November 1906 ü! 19635 aan de Inspecteurs van het lager onderwijs.

Met referte aan Uwe missive van heb ik de eer U.Ed.G,

mede te deelen dat Uwe daarin vervatte beschouwingen geen wijziging hebben gebracht in mijn meening dat de inspectierapporten belangrijk kunnen worden bekort, zonder gevaar te loopen dat zij dan niet langer zullen beantwoorden aan hun bestemming.

Die bestemming toch is om aan het Departement en, bij uitbreiding, ook aan de betrokken schoolcommissie een beknopt doch juist karakteriseerend overzicht te geven van den staat eener school en van het daar gegeven onderwijs op het tijdstip der inspectie. Ongetwijfeld heeft het zoowel voor de schoolcommissiën als voor het Departement waarde,

Sluiten