Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór Paschen, op den 2den Paasclidag, den Hemelvaartsdag, den 2deu Pinksterdag en op den 6den December.

(2) Nog kunnen de scholen gesloten worden op algemeen gevierde burgerlijke feestdagen (*) en brj buitengewone plaatselijke feestelijkheden, onder verplichting, in het laatste geval, daarop goedkeuring te vragen aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

Artikel 10. •

(1) Er zijn drie vacantiën (2), te weten:

a. de groote vacantie: drie weken, in dier voege dat de lessen worden

hervat op den eersten Maandag in Juli; '

&. September-vacantie: een week omstreeks het eind der maand September, aanvangende op een door de betrokken schoolcommissie vast te stellen dag;

c. de Kerstvacantie: tien dagen bij gelegenheid van het Kerstfeest in te gaan den 24sten December.

(2) Waar plaatselijke omstandigheden eene andere regeling der vacantiën wenschelijk maken, is de Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid bevoegd die vast te stellen, mits in overleg met de betrokken schoolcommissie.

Artikel 11.

(1) Ten behoeve van schoolbibliotheken en voor het aanschaffen van bij het onderwijs noodige aanschouwingsartikelen kan jaarlijks worden beschikt over ƒ 0.40 (veertig cent) per leerling van de hoogste vijf klassen (3).

(2) Yoor eerste inrichting der bibliotheek van eene school wordt bovendien toegestaan eene som in eens van ƒ 40 (veertig gulden).

Artikel 12.

Het is verboden aan schoollokalen, zonder uitdrukkelijke vergunning van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, eene andere bestemming te geven, tenzij dringende omstandigheden zulk eene spoedige beslissing mochten vorderen, dat die vergunning niet

(') "Wanneer de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin of van één der leden van Haar Huis op Zondag valt, zal de viering op den daarop volgenden Maandag plaats hebben (geheime circ. l8te Gouv. Secr. 7 Juli 1903 n°. 213 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur).

(*) "Voor de scholen in de residentiën Bantam, Batavia, Preanger-Regentschappen, Soeraba.ja, Madoera en Pasoeroean, en te Semarang, Koeta Radja, Amboina, Saparoea, Banda Neira en Koepang zijn afzonderlijken vacantieregelingen vastgesteld door den Dir. O. E. N. fvide blz. 38 e. v.).

( ) Aldus luidt deze alinea ingevolge Gouv. besl. 13 Juli 1909 n°. 38 (Stbl. 1909 n°. 370).

Sluiten