Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 27.

(1) Geen schoolgeld wordt geheven:

a. over de maand, waarin de leerling de school verlaat; met dien verstande dat deze bepaling geen interruptie in de heffing van schoolgeld ten gevolge heeft voor leerlingen, die de school verlaten en op dezelfde school of op eene andere school tezelfder plaatse worden toegelaten in de maand volgende op die, waarin zij zijn afgevoerd;

ö. over de maand, waarin de leerling geen enkelen dag ter school is geweest, tenzij die maand geheel valt binnen eene vacantie.

(2) Wanneer eene school in andere gevallen dan bij de artikelen 9 en 10 is vermeld, gesloten blijft en die sluiting eene halve maandi duurt, wordt het maandelijksch schoolgeld tot op de helft verminderd. Bij langeren duur der sluiting wordt voor elke halve maand het maandelijksch schoolgeld met de helft verminderd.

(3) Zoowel in het geval van schoolgeldontheffing als bedoeld in alinea 1 sub b, als in het geval van schoolgeldvermindering als bedoeld in alinea 2, blijft de schoolgeldverhooging voor leermiddelen tot het volle bedrag verschuldigd.

Artikel 28.

liet hooid der school int de schoolgelden en de schoolgeldverhoogingen voor leermiddelen en is met betrekking tot die ontvangsten en tot het beheer der leermiddelen rekenplichtig aan de AWmeere Eekenkamer.

Artikel 29.

(1) Het hoofd der school voorziet de leerlingen van schrijf- en teekenbehoeften, zoomede van de verdere leermiddelen

(2) Iedere leerling der hoogste vijf klassen betaalt "s maands twintig centen voor schrijf- en teekenbehoeften.

(3) Yoor leerlingen, die onderwijs in een of meer vreemde talen ontvangen, wordt de vergoeding voor schrijf- en teekenbehoeften besteld op vijf en twintig centen 'smaands.

(4) _ De vergoeding voor schrijf- en teekenbehoeften blijft verschuldigd voor de leerlingen welke die benoodigdheden niet van het hoofd der school wenschen te ontvangen maar zich die elders aanschaffen.

(5) Behoudens voor de kinderen van het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen en van de Europeesehe onderwijzers die aan de Gouvernements scholen voor Inlanders werkzaam zijn, alsmede van de Inlandsche hulponderwijzers van den lsten rang aan'laatstee noemde scholen, bedoeld in alinea 3 van artikel 25 van°het Onderwiis reglement (Staatsblad 1894 II? 192 en 1902 ff 5), die ten deze op den

Voorschriften eub. onderwijs. q

Sluiten