Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL 4.

Slotbepalingen.

Artikel 33 (1).

(1) Voor het toezicht der inspecteurs, voorgeschreven hij artikel 41 en volgende van het Onderwijsreglement (Staatsblad 1894 II5 19£) wordt Nederlandsch-Indië verdeeld in vijf inspectiën.

(2) De eerste inspectie omvat: Bantam en Batavia;

de tweede inspectie omvat: Semarang, Djokjakarta, Soeraka.rta en Kedoe;

de derde inspectie omvat: Soerabaja, Kediri, Madioen en Rembang;

de vierde inspectie omvat: Preanger-Regentschappen, Banjoemas, Cheribon, Pekalongan, Sumatra's Westkust, Tapanoeli, Atjèh en Onderhoorigheden, Benkoelen, Lampongsche districten, Palembang, Djambi, de Oostkust van Sumatra, Riouw en Onderhoorigheden, Banka en Onderhoorigheden, Billiton en de Wester af deeling van Bonieo;

de v ij f d e afdeeling omvat: Madoera, Pasoeroean, Besoeki, dc Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Menado, Celebes en Onderhoorigheden, Bali en Lombok, Amboina, Ternate en Onderhoorigheden, Zuid-Nieuw-G uinea en Timor en Onderhoorigheden.

(3) De voor deze afdeelingen aangewezen inspecteurs zijn gevestigd respectievelijk te Batavia, Semarang, Soerabaja, Bandoeng en Malang. De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid is bevoegd de niet te Batavia gevestigde inspecteurs, telkens als zulks door hem noodig of wenschelijk wordt geacht, hetzij ieder afzonderlijk, hetzij allen tegelijk, naar Batavia op te roepen ter bespreknig van dienstaangelegenheden en in het bijzonder van de belangen, het lager onderwijs betreffende.

Artikel 34.

(1) Voor het voeren der schooladministratie ontvangen de hoofden der scholen van Gouvernementswege gedrukten.

(2) De sommen, die ten behoeve van de secretarissen der schoolcommissiën worden beschikbaar gesteld voor de aanschaffing van schrijfbehoeften enz., worden beschouwd als te zijn indemniteiten.

Artikel 35.

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid zorgt vooi de opmaking, uitgave en verdeeling van het verslag, bedoeld bij arti-

O Aldus luidt dit artikel ingevolge axt. 2 van Gouv. besl. 18 Februari 1909 n°. 55 (Stb[l. 1909 n°. 153).

Sluiten