Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kei 50 van het Onderwijsreglement en leidt het daarheen dat het in de maand Augustus van het jaar. volgende op dat, waarover het loopt, worde afgedrukt en uitgegeven.

Artikel 36.

(1) De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid stelt, verder de regelen vast, die voor eene behoorlijke toepassing der bepalingen van dit Reglement noodig worden geacht. Hij omschrijft de verplichtingen van de onderwijzers zoowel ten opzichte der leerlingen en het voeren der administratie als in hunne verhouding onderling en bepaalt, voor zooveel noodig, nader den werkkring van de inspecteurs

en de schoolcommissiën.

(2) Hij is gemachtigd tot de kostelooze verstrekking van gedrukte blanco-staten en verdere imprimé's ten behoeve van het (Jnderwijs.

Artikel 37.

"Voor leerlingen, die bij de inwerkingtreding van dit Reglement de openbare eerste lagere scholen bezoeken heeft het in artikel 25 bepaalde geene verhooging van schoolgeld ten gevolge.

Behoort bij het besluit van 3 April 1908 IV 35 (Staatsblad ff 312).

Mij bekend:

De wd Algemeene Secretaris, v. d. HOU VEN VAN OORDT.

INHOUDSOPGAVE.

TITEL 1.

Over de school in het algemeen en de schoolt ij den.

Art.

1. De indeeling in klassen.

2. Het leerplan.

3. De standplaatsen en eed der onderwijzers.

4. De catalogus van leermiddelen.

5. Meubilair en bedienden.

6. De schooluren.

7. Beperking ervan wegens onvoltalligheid van personeel.

Sluiten