Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. de September-vacantie: een week omstreeks bet eind der maand September, aanvangende op een door de Schoolcommissie vast te stellen dag;

c. de Kerstvacantie: tien dagen bij gelegenheid van het Kerstfeest, aanvangende den 24sten December.

Afschrift enz.

3. Scholen in Soerabaja.

Besl. Dir. O. E. N. 29 Mei 1903 D? 8674.

Nader gelezen enz.;

Gelet enz.;

Heeft besloten:

Yoorloopig bij wijze van tijdelijken maatregel:

I. Krachtens artikel 10, alinea 2, van het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 189Ï lls 193) en met wijziging in zoover van het dezerzijdsch besluit van 19 Juli 1902 Il! 13543, vast te stellen de volgende regeling der vacantiën bij de openbare lagere scholen in de residentie Soerabaja:

Er zijn jaarlijks twee vacantiën, te weten:

1°. eene vacantie van één week, in dier voege dat de lessen hervat

worden op den voorlaatsten Maandag in de maand Juni; 2°. eene vacantie gedurende de maand November.

II. Krachtens de 2de zinsnede van artikel 4, alinea 1, der Europeesche Schoolinstructie (Bijblad II5 4989), te bepalen dat op de in § 1 bedoelde scholen de overgang van leerlingen uit eene klasse naar eene hoogere kan plaats hebben bij het einde der lessen vóór de vacantie bedoeld sub 1° van § I van dit besluit en vóór Kerstmis.

Afschrift enz.

4. Scholen in Pasoeroean en Madoera.

Besl. Dir. O. E. N. 22 Augustus 1905 11! 13981a.

Gelezen enz.;

Gelet enz.;

Heeft besloten:

Met ingang van het jaar 1906:

a. Krachtens artikel 10, 2de lid, van het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 1894 ü? 193 en 1905 Il! 373), vast te stellen de vol-

Sluiten