Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gende regeling van de vacantiën bij de openbare Europeesche lagere scholen in de residentiën Pasoeroean en Madoera:

Er zijn jaarlijks twee vacantiën, te weten:

1°. eene vacantie van één week, in dier voege dat de lessen hervat

worden op den voorlaatsten Maandag in de maand Juni; 2°. eene vacantie gedurende de maand November.

b. Krachtens de 2de zinsnede van artikel 4, lste lid, der Europeesche Schoolinstructie (Bijblad ïï; 4989), te bepalen dat op de onder a bedoelde scholen de overgang van leerlingen uit eene klasse naar een hoogere kan plaats hebben bij het einde der lessen vóór de vacantie, bedoeld in 1° van § a van dit besulit en vóór Kerstmis.

Afschrift enz.

5. Scholen te Koeta Eadja.

Besl. Dir. O. E. N. 16 November 1906 Il! 20110.

Gelezen enz.;

Gelet enz.;

Heeft besloten:

Krachtens artikel 10, 2de lid, van het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 1894 n! 192 en 1905 li5 373), vast te stellen de volgenderegeling van de vacantiën bij de openbare Europeesche lagere scholen te Koeta Eadja (Atjèh en Onderhoorigheden):

Er zijn jaarlijks vier vacantiën, te weten:

le. eene vacantie van één week in de voorjaarskentering, aanvangende op een door de betrokken Europeesche Schoolcommissie vast te stellen dag;

2e. de groote vacantie: twee weken, in dier voege dat de lessen hervat worden op den eersten Maandag in Juli;

3e. eene vacantie van één week in de najaarskentering, aanvangende op een door de betrokken Europeesche Schoolcommissie vast te stellen dag;

4°. de Kerstvacantie: tien dagen bij gelegenheid van het Kerstfeest in te gaan den 24sten December.

Afschrift enz.

6. Scholen te Amboina.

Besl. Dir. O. E. N. 19 Juli 1902 W 13543.

Gelezen enz.;

Gelet enz.;

Nog gelet enz.;

Heeft besloten:

Sluiten