Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL 5.

Yan de schooladministratie.

Artikel 26.

(1) Het hoofd der school is belast met de administratie ervan.

(2) Het ondergeschikt personeel is verplicht hem buiten de schooltijden in het voeren der administratie behulpzaam te zijn.

Artikel 27 (l).

Het hoofd der school houdt, behalve een doorloopend register derleerlingen, overeenkomstig model Bijl. XI, over elke maand de volgende registers aan:

a. van de leerlingen in verband met het schoolgeld en de schoolgeldverhooging voor leermiddelen overeenkomstig model Bijl- XII

a1. van de leermiddelen, overeenkomstig model Bijl. Xlla;

b.' van de mutatiën onder de leerlingen, overeenkomstig model Bijl.

XTTT; . , , 1 _

c. van de achterstallige debiteuren met betrekking tot het schoolgeld en de schoolgeldverhooging voor leermiddelen, overeenkomstig model Bijl. XIV;

d. van de beoordeeling der leerlingen en hunne verzuimen, overeenkomstig model Bijl. XV.

Artikel 28.

(1) De rekeningen van de schoolgelden en schoolgeldverhoogmgen voor leermiddelen worden iedere maand overeenkomstig model Bijl. XVI door het hoofd der school uitgeschreven (2).

(2) Hij neemt daarbij de volgende bepalingen der Zegelordonnantie in acht:

dat vrij zijn van zegel quitantiën loopende over eene som van niet meer dan ƒ 10;

dat het zegelrecht bedraagt ƒ 0.10 (tien cent); en dat dit aan den schuldenaar in rekening wordt gebracht.

(3) Wanneer dadelijk toelating van een leerling plaats heeft, overeenkomstig al. 4 art. 13, is de maand waarin zij plaats had, die bedoeld bij art. 26 van het Schoolreglement (Staatsblad 1894 \V 193).

(l) Aldus luidt dit artikel ingevolge art. 1, § II, van besl. Dir. O. E. N. *>8 Maart 1901 n°. 3936a (By bl. n°. 5782), art. 1, § III, van diens besl. 8 Februari 1902 n°. 2208 (Bijbl. n°. 5819) en art. 1, § IV, van diens besl. 7 Augustus 1907 n°. 14610 (Bijbl. nu. 6/06). . _ ,, „

r1) Aldus luidt deze alinea ingevolge art. 1, § III, van besl. Dn. O. L JN. 28 Maart 1901 n". 3936a (B ij b 1. n°. 5782) en art. 1, § V, van diens besl. 7 Augustus 1907 n°. 14610 (B ij b 1. n". 6706).

Sluiten