Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Inktkokers, boeken, dienende tot handleiding bij het onderwijs, telramen, kaarten, aanschouwingsartikelen, enz. worden gebracht

tot de. inventarisartikelen (1).

(3) Het meubilair der school omvat niet slechts banken, kisten,

enz., doch tevens schoolborden.

Artikel 32.

(1) De schrijf- en teekenbehoeften koopt het hoofd der school voor eigen rekening; de overige leermiddelen en de boeken, dienende tot handleiding bij het onderwijs, worden van wege het Departement verstrekt (2). _

(2) Al de opgenoemde rubrieken worden afzonderlijk aangevraagd, derhalve: . ..

schrijf- en teekenbehoeften enz. (t. w. de uitkeermgen, bedoeld bij artikel 29, alinea 5, en artikel 30, alinea 2, van het Schoolreglement); overige leermiddelen;

gelden ten behoeve van de schoolbibliotheken en voor de aanschaifing van aanschouwingsartikelen;

boeken, dienende tot handleiding bij het onderwijs;

andere inventaris-artikelen;

meubilair (3).

(3) De aanvragen om fondsen of in natnra al naai den aard van het verlangde, overeenkomstig de voorschriften — hebben plaats' in duplo, overeenkomstig model Bijlage XVIII, die voor gelden ten behoeve van de schoolbibliotheken en voor de aanschaffing van aanschouwingsartikelen volgens model Bijlage X\ lila en die voor meubilair volgens model Bijlage XIX (4).

(4) Zij geschieden éénmaal 's jaars en wel voor meubilair en voor gelden ten behoeve van de schoolbibliotheken en voor de aanschaffing van aanschouwingsartikelen in Januari, voor de overige artikelen in

Mei (5). „

(5) Alleen in bijzondere gevallen kan onder opgaaf van redenen

O Aldus luidt deze alinea, gewijzigd bij § I van besl. Dir. O. E. N. 3 Mei 1905 n°. 7417 (Bij b 1. n\ 6282) en art. 1 § VIII van diens besl 7 Augustus 1907 n°. 14610 (B ij b 1. n°. 6706), ingevolge § A van diens besl. 2o September 1909 n°. 15242 (B ij b 1. nu. ).

(*) Aldus luidt deze alinea ingevolge § IV, sub a, van besl. Dn. O. Ji. JN. 22 Mei 1900 n°. 6952a (Bijbl. n°. 5781).

n Aldus luidt deze alinea, gewijzigd bij § IY, sub b, van besl. Dir.O. E 22 Mei 1900 n°. 6952a (B ij b 1. n°. 5781), § II van diens besl. 3 Mei 1905 n° 7417 (B ij b 1. n°. 6282) en art. I, § IX, sub a van diens besl. . Augustus 1907 n°. 14610 (Bijbl. 11°. 6706), ingevolge § A van diens besl. 25 September 1909 n°. 15242 (Bijbl. nc. ). . _. „

i') Aldus luidt deze alinea, gewyzigd bij IY, sub c van besl. Dir. O. E N 22 Mei 1900 n°. 6952a (B ij b 1. n°. 5781), ingevolge diens besl. 2o

September 1909 n°. 15242 (B ij b 1. n°. ).

(s) Aldus luidt deze alinea, gewijgizd by § IY, sub d van besl. Dir. O. E. N. 22 Mei 1900 n°. 6952a (Bijbl. n°. 5781) en art. 1, § IX, sub b van diens besl. 7 Augustus 1907 n°. 14610 (B ij b 1. nQ. 6706), ingevolge § A van diens besl. 25 September 1909 n°. 15242 (B ij b 1. n°. ).

Sluiten