Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook op andere tijdstippen worden aangevraagd. Blijkt de bijzondere reden waarom tusschentijds wordt aangevraagd niet, dan worden de aanvragen tot de bovenvermelde tijdstippen bij het Departement aangehouden.

(6) De betrokken inspecteur fiatteert de aanvraag model Bijl. XVIII en de aanvragen van gedrukten, schoolbordenverf en inventaris-artikelen na daarin met r o o d e n inkt de wijzigingen te hebben aangebracht die hij wenschelijk acht (1).

(7) De aanvragen modellen Bijlagen XYIIIa en XIX, zoomede die van inventaris-artikelen van hoogen prijs, als telluria, historieplaten, enz., worden door den inspecteur, nadat hij daarin de noodig geoordeelde wijzigingen heeft aangebracht, de aanvragen model Bijlage XVIIIa vergezeld van den staat model Bijlage XYIIIö, voorzien van zijn paraaf aan het Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid gezonden (2).

Artikel 33.

(1) Op ontvangst der toegezonden schoolartikelen met de duplicaat-aanvraag worden de pakketten geopend in tegenwoordigheid van het hoofd der school en minstens één lid der schoolcommissie (3).

(2) De duplicaat-aanvraag en de factuur van leermiddelen worden bij accoordbevinding door het hoofd der school voor ontvangst geteekend; de duplicaat-aanvraag wordt overgelegd bij de in artikel 40, alinea 1, dezer Instructie bedoelde jaarlijksche verantwoording van het beheer der leermiddeléh, de factuur dadelijk teruggezonden aan den Administrateur van het Depot van leermiddelen te Weltevreden. Bij niet-accoordbevinding teekent het hoofd op de beide bovengenoemde stukken voor de artikelen die het inderdaad ontvangen heeft en vermeldt daarop tevens wat niet in zijn bezit is gekomen. Zoowel de duplicaat-aanvraag als de factuur worden in dat geval aan het Departement gezonden (4).

(3) Indien onbruikbare of geschonden voorwerpen worden aangetroffen, wordt een behoorlijk omschrijvend proces-verbaal opgemaakt en onverwijld aan het Departement gezonden. Yan dat procesverbaal wordt melding gemaakt op de duplicaat-aanvraag. Ter vervanging van de afgekeurde en zoo noodig teruggezonden artikelen wordt een even groot getal gelijksoortige voorwerpen aangevraagd (3).

(') Aldus luidt deze alinea ingevolge art. 1, § IX, sub e van besl. Dir 0. E. N. 7 Augustus 1907 n°. 14610 (B ij b 1. n°. 6706).

(') Aldus luidt, deze alinea, gewijzigd bij art. 1, § IX, sub d van besl. Dn-. O. E. N. 7 Augustus 1907 n°. 14610 (B ij b 1. n°. 6706), ingevolge § A van diens besl. 25 September 1909 n°. 15242 (B ij b 1. n°. ).

(3) Aldus luidt deze alinea ingevolge besl. Dir. O. E. N. 3 Augustus 1901 n°. 9636 (B ij b 1. n'. 5819).

(*) Deze alinea is aldus gewijzigd bij besl. Dir. O. E. N. 3 Augustus 1901 n. 9636 (Bijbl. n°. 5819), § III van diens besl. 3 Mei 1905 n°. 7417 (Biibl n°. 6282), diens besl. 19 October 1905 n°. 17433 (Bijbl. n°. 6381) en art. 1, § X van diens besl. 7 Augustus 1907 n°. 14610 (B ij b 1. n°. 6706>.

Sluiten