Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijzen landsdienaren, bij voorkeur te kiezen uit het personeel der betrokken school (*) .

(3) Wanneer het hoofd der school overlijdt of onder curateele gesteld wordt, en het geldelijk en materieel beheer nog niet op de wijze, in alinea 1 omschreven, is overgegeven, wijst het Hoofd van gewestelijk bestuur onverwijld een ambtenaar aan, die overeenkomstig artikel 94 der Comptabiliteitswet de rekening van het afgetreden hoofd der school zal hebben op te maken. In de residentie Batavia wordt voor de aanwijzing een voorstel gedaan aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid (2).

Artikel 43.

(1) (*)•

(4) Het aftredend hoofd eener meisjesschool is verplicht de voorhanden artikelen voor vrouwelijke handwerken aan hare opvolgster over te geven tot prijzen bij onderlinge overeenkomst dan wel door arbiters te bepalen.

Artikel 43a (4).

Jaarlijks wordt vóór 15 Januari door het hoofd der school aan den betrokken inspecteur toegezonden een verslag in simplo omtrent zijne ■school over het afgeloopen jaar, overeenkomstig model Bijlage XXXa.

TITEL 6.

Yan de schoolcom missiën en de inspecteurs.

Artikel 44.

(l)Het schooltoezicht waakt tegen het onderwijs geven door onbevoegden, zoomede voor de handhaving van art. 6 der ordonnantie van 3 November 1880 (Staatsblad 11! 201). Zoo noodig wordt, overeenkomstig het bepaalde bij art. 46 van het Onderwijsreglement (Staatsblad 1894 n? 192), proces-verbaal opgemaakt en in handen van het openbaar ministerie bij de bevoegde rechtbank gesteld.

(') Aldus luidt deze alinea ingevolge art. 1, § VIII van besl. Dir. O. E. N. 28 Maart 1901 n°. 3936a (Bijbl. n°. 5782), art. 1 van diens besl. 17 September 1902 n°. 16782 (B ij b 1. n°. 5819), § V van diens besl. 3 Mei 1905 n°. 7417 (B ij b 1. n°. 6282) en art. 1, § XV, sub b van diens besl. 7 Augustus 1907 n°. 14610 (B ij b 1. n°. 6706 .

(2) Deze alinea is toegevoegd by art. 1, § VIII van besl. Dir. O. E. N. 28 Mcart 1901 n°. 3936a (B ij b 1. n°. 5782).

(') De alinea's 1, 2 en 3 van dit artikel zyn vervallen ingevolge art. 1, § IX van besl. Dir. O. E. N. 28 Maart 1901 n°. 3936a (B ij b L n\ 5782).

(*) Dit artikel is ingevoegd by art. 1. § XVI van besl. Dir. O. E. N. 7 Augustus 1907 n°. 14610 (B ij b 1. n°. 6706).

Sluiten