Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXIX. Art. 42, al. 1.

PROCES-VERBAAL.

Op heden den hebben wij ondergeteekendea

aftredend hoofd der openbare .... lagere school te ........

optredend hoofd van genoemde school,.

de administratie der op die school betrekking hebbende schoolgelden en schoolgeldverhoogingen voor leermiddelen opgenomen en daarbij bevonden als volgt:

Aan school-

Aan geldverhoo-

schoolgeld ^ooi-

delen.

De ontvangsten sedert den 1 Januari bedragen f f

Het saldo in kas op het einde van het vorige

jaar bedroeg » n

Te zamen f f

De overstortingen sedert 1 Januari bedragen. „ „

Het saldo in kas moet dus bedragen f f

En hebben wij in kas bevonden „ »

Alzoo meer f f

Minder „ „

wordende hierbij verklaard, dat de administratie tot op den dag is bijgewerkt en dat het bovenbedoeld kassaldo met de administratiedoor den ondergeteekende

is overgegeven — aan en overgenomen door den mede-ondergeteekende

Van welke verrichting is opgemaakt dit proces-verbaal in quadruplo om te dienen daar en waar zulks zal behooren.

Voor de overgave Afgegeven voor

Voor de overneming,

Sluiten