Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT van het onderwijzend personeel en de leerlingen aan de i particuliere school te

School van:

Aantal

hoofden.

onderwijzers.

onderwijzeressen.

Kweekelingen.

mannelijke, vrouwelijke.

Getal leerlingen op ultimo van het vorige verslagjaar.

Getal leerlingen onder ultimo December

Inland- Inlan- Vrefmirifi

Euro- sche ders niet n

peanen. Chris- Chris-

tenen. tenen. lmSen-

jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes.

Totaal.

Getal leerlingen in de

(

| v™r' l«kl. 2*kl. 3«kl. 4' kl. 5«kl. 6°kl. 7«kl.

jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes.

Verzuimde schooldagen.

totaal in het jaar.

gemiddeld per kind.

Getal leerlingen, die de school in den loop van het jaarverlieten.

na al de klas sen te hebber doorloopen.

om andere redenen.

Aanmerkingen.

I | [ 11

onder ultimo 19

SI AAI (') van den ouderdom der Europeesche kinderen, die onder

6 jaar. 7 jaar. 8 jaar. 9 jaar. 10 jaar. 11 jaar. 12 jaar. 18 jaar. 14 jaar. 15 jaar. Ljf 0uder TotaaL

jongens.

meisjes.

jongens.

meisjes.

jongens.

meisjes.

jongens.

meisjes.

jongens meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes.

jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes, jongens, meisjes.

Totaal generaal.

Aanmerkingen.

I

Samenstelling van het onderwijzend personeel. Vakken van onderwijs. Gedurende het verslagjaar onderwierpen zich:

— r a. aan het klein-ambtenaarsexamen leerlingen, van

wie slaagden.

b. aan het toelatingsexamen voor eene H. B. S., de afd. B. der K. W. S. te Batavia en de B. A. S. te Soerabaja, respectievelijk , en leerlingen, .van wie , en slaagden.

ultimo December 19

de school bezochten

() Op dezen staat mogen geen kinderen van Inlanders en van Vreemde Oosterlingen medegeteld worden.

Aldus opgemaakt te den

De Schoolcommissie,

19

Sluiten