Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXXII. Art. 49, al. 3.

HET YEESLAG VAN HET LAGER ONDERWIJS BEHANDELT ACHTEREENVOLGENS IN:

§ 1. Mededeelingen van algemeenen aard.

„ 2. Toezicht op het lager onderwijs.

„ 3. Akten van bekwaamheid tot het geven van onderwijs. „ 4. Opleiding van onderwijzers.

„ 5. Getal en aard der scholen.

„ 6. Omvang van het onderwijs.

„ 7. Onderwijzend personeel.

„ 8. Getal en aard der leerlingen.

„ 9. Schoollokalen, onderwijzerswoningen, schoolmeubelen, leermiddelen, schoolbibliotheken;

en bevat verder de volgende staten:

а. welke een overzicht geeft van de uitgaven en ontvangsten van het openbaar lager onderwijs;

б. eene specificatie der ontvangsten en uitgaven, genoemd onder la. c, d, en e in den sub a bedoelden staat;

en welke een overzicht geven van:

c. in staat la. A. de aantallen en akten, die verlangd worden,

alsmede van den uitslag der gehouden examens;

d. „ „ „ B. de aantallen en aard der scholen, die in elk

gewest gevestigd waren;

e. „ „ „ C. de aantallen onderwijzers, onderwijzeressen

en kweekelingen, die onder ultimo van het verslagjaar in elk gewest, zoowel aan de openbare als bijzondere scholen gevonden worden;

ƒ. „ „ „ I). een nominatieve lijst der inspecteurs, onderwijzers en onderwijzeressen en kweekelingen aan de openbare lagere scholen; g. „ „ „ E. de mutatiën, die gedurende het jaar onder

het onderwijzend personeel plaats hebben; Ti. „ „ „ F. voor de openbare, in staat G voor de particuliere en in staat H voor alle lagere scholen: den ouderdom en het geslacht der kinderen van Europeanen en met dezen gelijkgestelden welke onder ultimo van het verslagjaar de lagere scholen bezochten, alsmede eene vergelijking van de totalen met die van het vorige jaar;

i. „ „ „ J. voor de openbare en

K. voor de particuliere scholen:

Sluiten